velikost textu

Fóliové aparáty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fóliové aparáty
Název v angličtině:
Plastic Aligners
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Hejduková
Vedoucí:
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Wanda Urbanová
Id práce:
197949
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Stomatologická klinika (12-STOM)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Dentální hygienistka (BDH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Tématem bakalářské práce jsou fóliové aparáty používané k aktivní ortodontické terapii anomálií chrupu. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky týkající se fóliových aparátů, které v dnešní době známe. Popsán je konkrétně historický vývoj fóliových aparátů, jejich indikace spolu s kontraindikacemi, dále výhody těchto systémů a související nevýhody. Zástupci fóliových systému jsou taktéž popsáni v teoretické části práce. Jedna kapitola je věnována dentální hygieně u pacientů v průběhu léčby fóliovým aparátem. Cílem praktické části práce bylo zjistit, jakou úroveň orální hygieny mají pacienti v průběhu léčby. Pro možnost srovnání byl vyšetřen stejný počet dospělých pacientů s fixním ortodontickým aparátem. Celkový soubor čítal 40 dospělých pacientů. Z výsledků praktické části lze usuzovat, že možnost sejmutí aparátu pro provádění ústní hygieny má pozitivní vliv na orální zdraví pacientů. Úroveň hygieny dutiny ústní byla u pacientů s fóliovým aparátem o 44,3 % lepší než u pacientů v léčbě fixním ortodontickým aparátem. Klíčová slova: fóliový ortodontický aparát, fixní ortodontický aparát, fóliové systémy, dentální hygiena
Abstract v angličtině:
Summary The topic of this bachelor thesis is as the title signifies the plastic aligner which is used for the active part of orthodontic treatment. The theoretical part summarizes basic findings related to plastic aligners which are known today. The historical development of plastic aligners, indications and contraindications, advantages and disadvantages are mentioned in this thesis. Different systems of aligners are also described in the theoretical part of this work. One chapter is dedicated to the issue of dental hygiene during active orthodontic therapy. The goal of the practical part of this thesis was to find out the level of oral hygiene in patients during therapy. For the purpose of this study, the same number of adult patients with fixed orthodontic appliance were examined as the number of patients treated with aligners. The final number of examined patients was 40. Out of the results of the practical part, it is possible to consider the ability of removing the plastic appliance during and for the procedure of dental hygiene which could affect the overall oral health of patients. The level of oral hygiene in patients with aligners was 44.3 % better than the level of oral hygiene in the group of patients with fixed appliances. Key words: plastic aligners, fixed orthodontic appliance, different systems of aligners, dental hygiene
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Hejduková 2.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Hejduková 706 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Hejduková 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Hejduková 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 496 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Wanda Urbanová 515 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Eva Gojišová 153 kB