text size

Reintrodukce motýlů (Lepidoptera)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Reintrodukce motýlů (Lepidoptera)
Titile (in english):
Reintroduction of butterflies (Lepidoptera)
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Tereza Štochlová
Supervisor:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Thesis Id:
197937
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Ecology (31-162)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
01/06/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
motýli, reintrodukce, populační genetika, populační ekologie, ohrožené druhy, biotopy, živné rostliny
Keywords:
butterflies, reintroduction, population genetics, population ecology, endangered species, habitats, host plants
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato práce se zabývá jedním ze způsobů aktivní ochrany organismů – reintrodukcemi. Ty spo- čívají v opětovném vypuštění druhu na místě jeho historického výskytu, ze kterého vymizel. Reintrodukční snahy se většinou v rámci živočichů zabývají obratlovci, právě proto se však tato práce zaměřuje na skupinu bezobratlých, a to denní motýly (Rhopalocera). Cílem práce bylo tedy udělat rešerši předchozích experimentů, zhodnotit použité postupy a zjistit, jaký je postup správně provedené reintrodukce motýlů. Tento proces sestává z mnoha důležitých kroků. Nej- prve je nutné vybrat vhodný druh, tedy takový, který je na ústupu a má omezené disperzní schopnosti, a dále zajistit vyhovující lokalitu pro vypuštění jedinců. Ta by měla především spl- ňovat biotopové nároky, požadavky na početnost živné rostliny a být dostatečně velká. Pokud kvalita vybrané lokality není dostačující, je potřeba toho dosáhnout pomocí managementu, nej- častěji výsevem živných rostlin, kosením nebo zavedením pastvy. Dalším krokem je výběr do- norské populace, která by měla být stabilní a geneticky variabilní. Zároveň také musí být gene- ticky i ekologicky příbuzná původní, vyhynulé populaci. Po převozu a vypuštění postačujícího množství jedinců je nezbytné provádět dlouhodobý monitoring a na jeho základě případně upra- vit management nově založené populace. Všechny postupy a výsledky je třeba dokumentovat a publikovat, aby se úspěšnost reintrodukcí mohla nadále zvyšovat.
Abstract:
ABSTRACT The thesis deals with one of the active means of conservation – reintroduction. By this ap- proach, organisms are released in their historical range from which they have disappeared. Re- introductions typically concern vertebrates, that is, however, why this thesis focuses on a group of invertebrates – butterflies (Rhopalocera). The main aim of this work is to carry out a research of previous experiments, evaluate used methods and discover the best way to proceed with reintroduction of butterflies. This process contains many important steps. Firstly, a suitable species must be chosen, that means one that is declining and has limited dispersal abilities. Secondly, an appropriate habitat for releasing organisms must be found – host plants ought to be sufficiently abundant and the area big enough. If the habitat quality is not satisfactory, it can be achieved through management, most commonly by planting host plants, mowing or grazing. Next step is choosing the right donor population. It should be stable, genetically variable, and genetically and ecologically related to the original extinct population. After transfer and release of sufficient number of organisms, it is crucial to carry out a long-term monitoring of the newly formed population and to modify its management when necessary. All methods and procedures must be documented and published so that success rate of reintroductions continues to increase.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tereza Štochlová 995 kB
Download Abstract in czech Bc. Tereza Štochlová 121 kB
Download Abstract in english Bc. Tereza Štochlová 120 kB
Download Supervisor's review RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 102 kB
Download Opponent's review Mgr. Jakub Straka, Ph.D. 47 kB
Download Defence's report prof. RNDr. David Storch, Ph.D. 152 kB