velikost textu

Bird Communities Along the Altitudinal Gradient on Mt. Cameroon: Perspectives from Mist Nets

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bird Communities Along the Altitudinal Gradient on Mt. Cameroon: Perspectives from Mist Nets
Název v češtině:
Vtáčie spoločenstvá pozdĺž výškového gradientu na Kamerunskej hore z pohľadu odchytových dát
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslav Petruf
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Id práce:
197935
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
tropická Afrika, deštný les, ptačí společenstva, nadmořská výška, odchytové sítě, bodová metoda, sezonalita, metody
Klíčová slova v angličtině:
tropical Africa, rainforest, bird community, elevation, mist-nets, point counts, seasonality, methods
Abstrakt:
Abstrakt v slovenčine Kamerunská hora je centrom diverzity a endemizmu v Afrike. Nedávny výskum vtáčích spoločenstiev založený na bodových meraniach na tejto hore zistil, že druhová bohatosť je podobne vysoká pozdĺž celého nížinného gradientu, a že vysokohorské populácie vtákov sú na rozdiel od nížinných populácií veľmi početné. Zanalyzoval som dáta o zložení vtáčích spoločenstiev, ich druhovej bohatosti a ich početnosti, namerané alternatívnou kvantitatívnou metódou – dvesto metrov dlhými sieťami postavenými v podraste lesa po dobu troch dní v siedmych nadmorských výškach pozdĺž južného svahu Kamerunskej hory. Najprv som sa zameral na technické limity tejto metódy a potvrdil som všeobecne prijaté domnienky, že siete efektívne zachytávajú malé vtáky s hmotnosťou pod 33 g, a že počet jedincov po prvom dni väčšinou klesne, pričom počet novo zaznamenaných druhov klesne vždy. V nížinnom pralese s husto zarastenými, vysokými korunami stromov a riedkym podrastom zachytili siete najmä vtáky aktívne zháňajúce potravu na zemi a v podraste. V oblasti na hranici nížinného a vysokohorského pralesa, ktorá je charakteristická rozľahlými otvorenými plochami a hustým podrastom, sa do sietí chytali podobné proporcie vtákov zo všetkých lesných poschodí, a vo vysokohorskom pralese s relatívne riedkymi korunami stromov a hustým podrastom sa chytali najmä druhy zháňajúce potravu v korunách stromov a v podraste. Ďalej som sa venoval trendom v zložení vtáčieho spoločenstva, jeho druhovej bohatosti a početnosti pozdĺž výškového gradientu Kamerunskej hory, ktoré siete odhalili. Siete zaznamenali vysoké abundancie vysokohorských populácií a naopak veľmi nízke abundancie či úplnú neprítomnosť vtákov zháňajúcich potravu na zemi či v podraste v sekundárnom lese na predhorí Kamerunskej hory. Podľa sieťových dát rastie druhová bohatosť vtákov pozdĺž výškového gradientu až po stredné nadmorské výšky a potom zas klesá až po hranicu lesa. Na záver som porovnával dáta zo sieťových odchytov a bodových meraní, ktoré sa zbierali v rovnakom termíne v danej nadmorskej výške. Zistil som, že bodové merania sú vhodnejšie na meranie druhovej bohatosti a početností, najmä v nížine, kde siete nezaznamenali veľkú časť spoločenstva. Obe metódy však odhalili podobné ekologické javy: namerali podobný rozsah druhového obratu pozdĺž výškového gradientu, ako aj podobný nárast v počte jedincov na druh s rastúcou nadmorskou výškou a podobné zmeny v zložení vtáčích spoločenstiev pozdĺž výškového gradientu z pohľadu ich potravných guild. Siete odhalili deväť druhov, ktoré bodové meranie nezaznamenalo. Potvrdzujem, že efektívnosť oboch metód závisí na type prostredia a podporujem ich simultánne využívanie pre dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov.
Abstract v angličtině:
Abstract in English Mt. Cameroon is a hotspot of diversity and endemism in Africa. Recent research of avian bird communities along the elevational gradient on Mt. Cameroon based on point counts has shown low-elevation plateau of species richness. At the same time, range-restricted montane populations of birds on Mt. Cameroon are unusually abundant if compared to lowland species. I analysed data on community composition, species richness and abundance of birds using an alternative quantitative method - 200 m of understory mist nets erected for three consecutive days across seven elevational plots along the forested gradient of the Mt. Cameroon. First, I looked at the technical limits of this method and confirmed the general opinion that they are better at detecting small birds below 33 g, and that they mostly detected fewer individuals after the first day and always detected fewer new species after the first day of mist-netting. Mist nets detected high proportions of ground-feeding and understory birds and low proportions of birds foraging in higher strata in the lowland forest, which has a scarce understory and a dense canopy. Mist nets recorded similar proportions of birds foraging in all forest strata in the vastly open mid-elevation forest, which has a dense herbaceous understory. They detected higher proportions of canopy-foragers in the montane forest, which has a dense understory and an open canopy. Second, I looked at the efficiency of mist-netting in detecting elevational patterns in the ecology of birds on Mt. Cameroon. Mist nets recorded higher species abundances in the montane forest, and very low abundances or a complete lack of understory and ground-feeding foragers at the foothill of the mountain. Mist-netting data also revealed that the species richness along the elevational gradient follows a hump-shaped pattern with a mid-elevational peak. Finally, I compared data that were collected by mist nets and point counts and found that point counts are better than mist nets at assessing species richness and abundance, especially in the lowland forest where mist-nets missed a great part of the community. The two methods were equally good at detecting some ecological patterns: mist nets and point counts recorded similar patterns of species turnover along the forested gradient as well as a similar increase of individuals per species with growing elevation. The two methods also uncovered similar elevational patterns of community composition in terms of the birds’ feeding guilds. Mist- netting recorded 9 species that were completely missed by point counts. I confirm that the efficiency of both methods is habitat-dependent, and that they should be used simultaneously for the sake of reaching the most accurate results possible, as each method is a valuable complement to the other.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Petruf 13.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Petruf 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Petruf 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radek Lučan, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 152 kB