velikost textu

Cirkulující nádorová DNA u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cirkulující nádorová DNA u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem
Název v angličtině:
Circulating tumor DNA in advanced colorectal carcinoma patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Kopalová
Vedoucí:
RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
Id práce:
197933
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cirkulující nádorová DNA, ctDNA, pokročilý kolorektální karcinom, mCRC, marker
Abstrakt:
Abstrakt Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově jedno z nejčastějších nádorových onemocnění. U přibližně 50 % pacientů je diagnostikován v pokročilém stádiu, kdy i po odstranění všech nádorových ložisek hrozí vysoké riziko jejich návratu, což výrazně zhoršuje prognózu těchto pacientů. CRC, stejně jako většina ostatních solidních nádorů, uvolňuje do krevního oběhu fragmenty DNA tzv. cirkulující nádorovou DNA (ctDNA). Vyšetření ctDNA je novým nástrojem pro průběžné monitorování aktuální nádorové masy a pro sledování reakce na léčbu. Díky jeho minimální invazivitě a vysoké specificitě je např. vhodný k dlouhodobému pooperačnímu sledování pacientů s CRC, v rámci kterého lze zhodnotit radikalitu operace a časně zachytit nová nádorová ložiska. V této práci se zaměřuji na původ a mechanismus uvolňování ctDNA do krevního řečiště, její vlastnosti a možnosti klinického využití u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem. Klíčová slova: cirkulující nádorová DNA, ctDNA, pokročilý kolorektální karcinom, mCRC, marker
Abstract v angličtině:
Abstract Colorectal carcinoma (CRC) is worldwide known as one of the most often tumor diseases. Approximately 50 % of patients are diagnosed with advanced stage of CRC and moreover even after removing all of the tumor bearings, there is high risk of its recurrence. As most of others solid tumors the CRC also releases fragments of DNA also known as the circulating tumor DNA (ctDNA). The ctDNA analysis is a new tool for monitoring continuous tumor burden and for observing treatment response. Due to its minimal invasivity and high specificity is suitable for instance for long period postoperative follow–up of patients with CRC. Within the long period follow–up process an evaluation radicality of operation is conducted as well as an early detection of new tumor foci. This thesis focus on an origin and releasing mechanism of ctDNA into bloodstream, its features and clinical utility options for patients with an advanced colorectal carcinoma. Key words: circulating tumor DNA, ctDNA, advanced colorectal carcinoma, mCRC, marker
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Kopalová 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Kopalová 326 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Kopalová 525 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Benešová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martina Saláková, Ph.D. 375 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 154 kB