velikost textu

Role hipokampálních neuronů při tvorbě kognitivních schémat a prostorových vztahů vyššího řádu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role hipokampálních neuronů při tvorbě kognitivních schémat a prostorových vztahů vyššího řádu
Název v angličtině:
Role of hippocampal neurons in creation of cognitive schemas and higher-order spatial relationships
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Maria Lebedeva
Vedoucí:
RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Id práce:
197930
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hipokampus, spánek, místové neurony, prostorová paměť
Klíčová slova v angličtině:
hippocampus, sleep, place cells, spatial memory
Abstrakt:
Abstrakt Hipokampus je považován za klíčovou strukturu při tvorbě reprezentace prostoru (kognitivních map) u potkanů. Vytváření prostorových reprezentací jednoduchých prostředí bylo podrobně popsáno dříve, v této práci jsme se zaměřili na otázku vzniku prostorové mapy komplexního prostředí z jednotlivých jednoduchých map. K imitování složitého prostředí jsme navrhli a následně vyrobili radiální bludiště, kde je každé rameno obklopeno unikátním vzorem proximálních vizuálních značek. Potkani kmene Long Evans postupně během tří sezení zkoumali 4 různá ramena. Během prvního a druhého sezení byli potkani seznámeni zvlášť s dvěma páry sousedících ramen (ramena 1 a 2 v prvním sezení, ramena 3 a 4 ve druhém) představujících pro ně nové prostředí. Během třetího sezení potkani navštívili novou kombinaci již známých ramen (ramena 2 a 3). Tento krok umožňoval prostudovat integrování dvou jednoduchých původně na sobě nezávislých hipokampálních map v době, když se jedinec teoreticky musel dozvědět o jejich prostorovém vztahu. Potkani byli vystaveni této sekvenci tří sezení dvakrát – před spánkem a po něm. Aktivita hipokampálních neuronů byla zaznamenávána pomocí mikroelektrodového systému jak při zkoumání bludiště, tak i během spánku. Naše první výsledky naznačují, že reprezentace složitého prostředí není jednoduchou kombinací dříve vytvořených jednotlivých map a také se neformuje zcela de novo. Místo toho probíhá postupná modifikace již existujících map, což zabírá více času než jednu expozici prostředí. Klíčová slova: hipokampus, spánek, místové neurony, prostorová paměť.
Abstract v angličtině:
Abstract The hippocampus is the key structure in formation of representations of space (cognitive maps) in rats. Formation of spatial representations of simple environments has been described in details, in this work we focused on emergence of a spatial map of a complex environment from individual simple maps. A radial-arm maze was used to model a complex environment, where each arm was surrounded by unique pattern of proximal visual landmarks. Long Evans rats were allowed to explore gradually four different arms of the maze in a sequence of three sessions. During the first and second sessions rats separately visited two novel pairs of neighboring arms (arms 1 and 2 in the first session, arms 3 and 4 in the second session). In the third session rats were exposed to a new combination of already familiar arms (arms 2 and 3) to study how the two hippocampal maps, acquired originally as independent of each other, are integrated as the rat learns about their spatial relationship. Rats were exposed to this sequence of three sessions twice – before and after sleep. The activity of hippocampal neurons was recorded using a microelectrode system during the maze exploration and sleep. Our first observations suggest that representation of a complex environment neither is a simple combination of preexisting individual maps, nor is it created completely de novo. Instead, it involves gradual modification of pre-existing maps that takes more time than a single exposure to the environment. Keywords: hippocampus, sleep, place cells, spatial memory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Maria Lebedeva 4.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Maria Lebedeva 514 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Maria Lebedeva 510 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 154 kB