velikost textu

Mechanismy tolerance k extrémní dehydrataci u rostlin tolerantních vůči vyschnutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy tolerance k extrémní dehydrataci u rostlin tolerantních vůči vyschnutí
Název v angličtině:
Mechanisms of extreme drought tolerance in resurrection plants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sebastian Termanini
Vedoucí:
doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Id práce:
197927
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Sucho je jedním z abiotických stresů, s kterým rostliny bojují od svého přechodu na souš. Existuje však systematicky nesourodá skupina rostlin, která se dokáže vypořádat s extrémním nedostatkem vody a efektivně prosperovat. S vysokým stupněm dehydratace souvisí celá řada problémů zahrnující osmotický stres, hromadění reaktivních forem kyslíku (ROS) nebo degradace proteinů. Avšak rostliny tolerující vysychání našly mechanismy, jak se s těmito problémy vypořádat. Na ochranu proti ROS aktivují antioxidační enzymy a hromadí neenzymatické antioxidanty, které ROS zháší. Proti osmotickému stresu využívají široké spektrum aminokyselin a sacharidů od běžně se vyskytující sacharózy až po u rostlin vzácnou trehalózu. Žádná z rostlin nespoléhá jen na jedinou látku, ale v závislosti na druhu rostliny tvoří jakýsi specifický koktejl ochranných látek, díky kterému získává toleranci. Studium těchto rostlin a jejich mechanismů tolerance se zdá být perspektivní cestou pro vytipování vhodných cílových genů pro šlechtění kulturních plodin tolerantních k nedostatku vody. Klíčová slova: antioxidační systémy, dehydratace, LEA, oktulóza, polyoly, RFO, rostliny tolerující vysychání, sacharóza, sucho, trehalóza
Abstract v angličtině:
Abstract Drought is one of the abiotic stresses that plants have to fight with from the beginning of their transition to land. However, there is a systematically incoherent group of plants that can solve extreme water scarcity and still effectively prosper. A high degree of dehydration involves a number of problems including osmotic stress, the accumulation of reactive oxygen species (ROS), or protein degradation. However, drought-tolerant plants have evolved mechanisms to deal with these problems. For protection against ROS they activate antioxidant enzymes and accumulate non-enzymatic antioxidants, which can quench ROS. These plants use a wide spectrum of amino acids and carbohydrates against the osmotic stresses, ranging from the ubiquitous and abundant carbohydrates like sucrose, till the trehalose scarce in plants. None of the plants relies on a single substance, instead, plants depend on species-specific cocktails of protective agents, through which they acquire their tolerance. The studies of those plants and their mechanisms of tolerance seem to be a perspective way for selection of preferable target genes suitable for the development of crops tolerant to desiccation. Key words: antioxidant systems, dehydration, drought, LEA, octulose, polyols, RFO, resurrection plants, sucrose, trehalose
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sebastian Termanini 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sebastian Termanini 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sebastian Termanini 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 539 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB