velikost textu

Potenciál genového inženýrství pro šlechtění rostlin odolných k abiotickým stresům: tolerance k chladu u rýže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potenciál genového inženýrství pro šlechtění rostlin odolných k abiotickým stresům: tolerance k chladu u rýže
Název v angličtině:
Potential of genetic engineering for breeding plants tolerant to abiotic stresses: cold resistance in rice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Lotová
Vedoucí:
doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Janská
Konzultant:
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Id práce:
197923
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
CBF/DREB, genové inženýrství, odolnost k chladu, rýže, transgenní plodiny, transkripční faktory
Klíčová slova v angličtině:
CBF/DREB, cold tolerance, genetic engineering, rice, transcription factors, transgenic crops
Abstrakt:
Abstrakt S rostoucí populací a klimatickými změnami stoupá i snaha o vyšlechtění výkonnějších plodin. Genové inženýrství otevřelo nebývalé šlechtitelské možnosti ve vyvíjení rostlin s požadovanými vlastnostmi. Transgenní plodiny s lepšími vlastnostmi včetně odolnosti k nepříznivým podmínkám prostředí mohou přispět k řešení problému hladomoru a malnutrice v rozvojových zemích. Ačkoliv společnost vnímá geneticky modifikované plodiny spíše negativně, hojně se jich využívá jako krmiva pro hospodářská zvířata a mimo Evropu i pro výživu lidí. Vzhledem ke komplexní povaze odolnosti vůči abiotickým stresům se dříve nepředpokládala využitelnost genových manipulací pro šlechtění odolných rostlin. Ukázalo se však, že modifikace stresové signalizační kaskády či transkripčních faktorů může vést k úspěchu. Tato práce shrnuje možnosti genetické modifikace plodin, jež mohou vyústit v lepší toleranci vůči chladu, a je orientována zejména na rýži. Část práce se zabývá transdukcí chladového signálu, jejíž modifikací lze také docílit zvýšené tolerance vůči chladu. Další část se zabývá transkripčními faktory, jež aktivují expresi genů zvyšujících odolnost vůči nízké teplotě. Největší pozornost věnuji transkripčním faktorům CBF/DREB, jež hrají v odolnosti vůči chladu klíčovou roli. Klíčová slova: CBF/DREB, genové inženýrství, odolnost k chladu, rýže, transgenní plodiny, transkripční faktory
Abstract v angličtině:
Abstract With increasing population and climate change, there has been an increase in efforts to breed more efficient crops. Genetic engineering has opened unprecedented breeding possibilities in developing plants with desired traits. Transgenic crops with better qualities, including resistance to adverse environmental conditions, can contribute to solving problems of hunger and malnutrition in developing countries. Although society perceives genetically modified crops rather negatively, these crops are widely used as feed for livestock and outside Europe also for human nutrition. Because of the complexity of resistance to abiotic stress, the utility of genetic manipulations for the breeding of resistant plants was previously not anticipated. However, it turned out that modification of the stress signalling cascade or transcription factors can lead to success. This thesis summarizes the possibilities of genetic modification of crops, which may result in better tolerance to cold, and is mainly focused on rice. Part of the work deals with transduction of cold signal, whose modification can also result in increased tolerance to cold. Another part deals with transcription factors that activate expression of low temperature- resistant genes. The greatest attention is paid to CBF/DREB transcription factors that play a key role in cold resistance. Key words: CBF/DREB, cold tolerance, genetic engineering, rice, transcription factors, transgenic crops
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Lotová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Lotová 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Lotová 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Janská 318 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB