velikost textu

Faktory ovplyvňujúce odpoveď kolorektálneho karcinómu na chemoterapeutickú liečbu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovplyvňujúce odpoveď kolorektálneho karcinómu na chemoterapeutickú liečbu
Název v češtině:
Faktory ovlivňující odpověď kolorektálního karcinomu na chemoterapeutickou léčbu
Název v angličtině:
The study of the factors affecting colorectal cancer chemotherapy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alexandra Dolníková
Vedoucí:
Ing. Alena Opattová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Radka Václavíková, Ph.D.
Id práce:
197912
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
kolorektální karcinom, oxaliplatina, terapeutická rezistence, poškození DNA a reparační dráhy, Mre11, nekódující krátké RNA, miR-140
Klíčová slova v angličtině:
colorectal cancer, oxaliplatin, cancer therapeutic resistance, DNA damage and repair, Mre11, short non-coding RNAs, miR-140
Abstrakt:
Abstrakt Aplikace cytotoxické chemoterapie nadále představuje základní strategii v léčbě pokročilých stádiích kolorektálního karcinomu. Přirozená či získaná rezistence nádoru představuje častou komplikaci chemoterapie nebo vede dokonce k jejímu selhání. Ukazuje se, že úlohu v terapeutické rezistenci nádorů sehrávají kromě jiného i dráhy zodpovědné za opravu poškozené DNA. Pozorování u řady nádorů odhalily vysokou frekvenci deregulované exprese u mnoha genů, které kódují DNA reparační proteiny. Příkladem takového proteinu u kolorektálního karcinomu je MRE11, senzorický protein dvouřetězcových zlomů DNA. Na Oddělení molekulární biologie nádorů (ÚEM AV ČR, v. v. i.) byla roku 2016 publikována studie, která pojednává o vztahu genetických polymorfismů v místech vazby microRNA na mRNA reparačních proteinů, mezi nimi i MRE11, klinickým výstupem a úspěšností chemoterapie. Na základě těchto výsledků byla vypracována hypotéza, že konkrétně definované microRNA, které budou asociovat s mRNA reparačních proteinů, umožní nejen ovlivnit přežívání kolorektálních nádorových buněk, ale i citlivost vůči aplikované chemoterapii. V praktické části předložené práce jsme pomocí in silico analýzy identifikovali miR-140 jako potencionální regulátor proteinu MRE11. Následně byl v in vitro funkčních analýzách testovaný vliv miR-140 na chování chemosenzitivních a chemorezistentních kolorektálních nádorových linií ve spojitosti s aplikací standardně používaného chemoterapeutika oxaliplatiny. Dosáhnutá pozorování byla následně validována na vzorcích získaných od 33 pacientů s kolorektálním karcinomem. Získané výsledky naznačují možnou asociaci mezi hladinou testované miR-140, aktivitou proteinu MRE11 a chováním buněčných linií po aplikaci oxaliplatiny. Experimentální zvýšení hladiny miR-140 vedlo v kolorektálních nádorových buňkách ke snížené proliferaci, zvýšené cytotoxicitě a zároveň byl u chemosenzitivních prokázaný vliv zvýšené miR-140 na pokles hladiny proteinu MRE11. Stejný výsledek se nakonec podařilo prokázat i při testování na pacientských vzorcích. Klíčová slova: kolorektální karcinom, oxaliplatina, terapeutická rezistence, poškození DNA a reparační dráhy, Mre11, nekódující krátké RNA, miR-140
Abstract v angličtině:
Abstract Application of cytotoxic chemotherapy still remains the essential treatment strategy in advanced colorectal cancer. The intrinsic and acquired drug resistance represents one of the reasons that may even lead to failure of cancer therapy. The DNA damage response pathways have been shown to play an important role in the development of chemoresistance. There is sufficient evidence showing the high-frequency deregulated expression of many DNA repair genes across multiple cancer types. An example of such gene in colorectal cancer is MRE11, which encodes protein known as a sensor of DNA double-strand breaks. In year 2016, there was a substantial study published by our group at The Department of Molecular Biology of Cancer (IEM CAS, Prague), the study analysed the association of polymorphisms in predicted microRNA target sites of double-strand breaks (DSBs) repair genes, including MRE11, and clinical outcome and efficacy of chemotherapy in colorectal cancer. Our hypothesis, based on the mentioned study, is that specifically and exactly defined microRNAs with ability to regulate certain DNA repair proteins may not only affect the survival of colorectal cancer cells, but also the sensitivity to chemotherapy. In practical part of the submitted thesis we have identified miR-140 as a potential regulator of MRE11 protein. The in vitro functional assays tested the effect of miR-140 on the behavior of chemosensitive and chemoresistant colorectal cancer cell lines before and after treatment with oxaliplatin, the standard chemotherapeutic agent for colorectal cancer. The obtained observations were finally validated in 33 patients with colorectal cancer. According to our results, there is a possible association between level of miR-140 and the activity of MRE11 protein in colorectal cancer. We also found a significant effect of miR- 140 on the behavior of chemosensitive colorectal cancer cells after treatment with oxaliplatin. Furthermore, the ectopic expression of miR-140 suppressed proliferation, increased cytotoxicity in colorectal cancer cells and at the same time the elevated level of miR-140 was associated with decreasing in MRE11 expression. Finally, the same results were also confirmed on tumor samples obtained from patients with colorectal cancer. Keywords: colorectal cancer, oxaliplatin, cancer therapeutic resistance, DNA damage and repair, Mre11, short non-coding RNAs, miR-140
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alexandra Dolníková 3.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alexandra Dolníková 428 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alexandra Dolníková 251 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Opattová, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radka Václavíková, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 154 kB