velikost textu

Nájem bytu v bytovém domě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájem bytu v bytovém domě
Název v angličtině:
Lease of apartment in apartment building
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. František Doseděl
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
197908
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nájem bytu, Sdílená ekonomika, Meze soužití/
Klíčová slova v angličtině:
Residental lease, Shared economics, Limits of cohabitation
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je poskytnout výklad k vybraným institutům nájmu bytu a to nejen pro plnění bytové potřeby nájemce, ale i pro ostatní využití. Práce je dělena do 4 na sebe navazujících kapitol, které postupně gradují k nejnovějšímu trendu flexibilních právních vztahů. V první kapitole se práce zabývá historickým úvodem, ve kterém byl shrnut vývoj institutu nájmu nemovitosti za úplatu od starověku až do devadesát ých let minul ého století s důrazem na institut y trvající, či znovu se objevující. Druhá kapitola zevrubně popisuje a vysvětluje jednotlivé klíčové pojmové znaky, mezi kt eré patří předmět nájmu (jeho vlastnosti a vhodnost , která je nyní určena dohodou stran, nikoliv rozhodnutím úřadu ), stanovení úplat y za byt (když není stanovena smluvně) a stranám smlouvy. V této kapitole je dále shrnuto, proč si právnická osoba nemůže pronajmout byt k bydlení a proč jeho následný podnájem není podnájmem. V kapitole třetí se práce zaměřila na ustanovení , nejasná, nebo budící vášně jak mezi odborníky, tak mezi laiky. Mezi tato ustanovení patří nové pojetí jistot y, podstatné rozšíření možnosti podnikat v bytě i bez souhlasu pronajímatele, pojmu domácnosti a osob v ní a to včetně zam yšlení nad maximálním množstvím osob obývajících byt, pořádku a udržování dobrých mravů v domě a podnájmu. Práce záměrně vynechává rozbor ustanovení o chovu zvířete v bytě. Čtvrtá kapitola se věnov ala sdílenému ubytování a nájmu, jakožto novému trendu v efektivním využívání bytů. Jsou zde shrnuty jak negativní náhledy místních samospráv, tak pozitivní výzva Evropské komise s naznačením, jak by bylo možné situaci řešit bez zákazu a množstevního omezování. Práce byla vystavěna tak, aby postupně shrnovala klíčové informace směrem od minulosti k budoucnosti, aby byl zřetelný jak hi storický vývoj, tak naznačen i vývoj možný budoucí.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with selected institutes of legislation related to tenancy under recent Civil code No. 89/2012 Sb. With respect to a limited extend, the thesis focuses onl y on selected issues , such as definition of basic principles and concepts or unclear provisions. The thesis consists of 4 connected chapters, leading reader from past to present to gain histori cal and practical view on the matter First chapter is focused on legal history of lease of immovable since antiquit y to nineties of last century. Second chapter covers basic principles and concepts of tenancy such as object of a lease (suitabilit y of a rented space is now determined by agreement not by some official decision) , parties of agreement , determination of rent (if it is not agreed in contract ). This chapter also contains an explanatio n, why legal entit y can not lease a flat for living and why a subsequent sublet is not a sublet but regular lease. Third chapter describes provisions considered unclear by professionals or laymen. These provisions contains new conception of suret y, limits of making business or working in a flat without of consent of the landlord, receiving new members to the household (and of course definition of household) and sublet. This chapter also contains rules for maintaining order in a building. Provisions about pet animals is skipped intentionall y. Basicall y Civil cone No 89/2012 Sb. allows less limitations to be ap plied by landlord , provided a tenant do not disturbs order in building. Final fourth chapter is focused on new trend in flat leasing – shared economics like Couchsurfing or Airbnb. It summarizes negative stance of some municipalities and positive proclamation of European commission with a suggestion how it could be possible to solve nega tive issues w ithout any prohibitions or quantit y limitations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. František Doseděl 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. František Doseděl 258 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. František Doseděl 261 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 560 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB