velikost textu

Možnosti endodisperze suchozemských plžů trávicím traktem ptáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti endodisperze suchozemských plžů trávicím traktem ptáků
Název v angličtině:
Possibilities of land snail endodispersion via bird gut
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jasna Simonová
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
Prof. RNDr. Anton Krištín, CSc.
Konzultanti:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Id práce:
197906
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Pasivní disperse je základním způsobem šíření suchozemských plžů, jejichž schopnost aktivní disperse je velmi omezená. Za důležitý vektor šíření plžů jsou dlouhodobě považováni ptáci. Plži mohou být přenášeni přichycení na povrchu jejich těla (ektozoochorie) nebo mohou přežít konzumaci ptákem a následné vyloučení z jeho trávicího traktu (endozoochorie). Možnost endozoochorie byla zatím prokázána jen pro několik málo druhů plžů a ptáků. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda je endozoochorie možná i pro další kombinace druhů. Plži byli nabízeni ptákům v laboratorních podmínkách a v záchranných stanicích pro živočichy. Následně byly sebrány a prohledány trus a vývržky ptáků. U plžů se schránkami bez výrazného poškození byla zjišťována jejich životaschopnost. Ptáci celkem zkonzumovali 62 % z 4519 nabízených plžů příslušejících 15 druhům. Bez výrazného poškození schránky bylo v trusu nalezeno 240 plžů (5,3 % zkonzumovaných). Celkem bylo živých 28 jedinců čtyř druhů (Clausiliidae: Alinda biplicata; Chondrinidae: Chondrina avenacea; Vertiginidae: Vertigo antivertigo, V. pygmaea). Někteří plži byli ptáky také vydáveni. Bez významného poškození schránky bylo celkem vydáveno 121 jedinců (2,7 % zkonzumovaných) čtyř druhů. Celkem 35 jedinců všech čtyř druhů (Chondrinidae: Chondrina avenacea; Clausiliidae: Alinda biplicata a Bulgarica nitidosa; Pomatiidae: Pomatias elegans) bylo živých. Větší pravděpodobnost úspěšného průchodu trávicím traktem měli plži s menší ulitou (<8 mm). Nejvyšší podíl živých jedinců nalezených v trusu vůči zkonzumovaným byl zjištěn u druhu Chondrina avenacea. Plži zkonzumovaní mladými kosi černými měli největší pravděpodobnost přežití. Výsledky experimentů ukazují, že endozoochorie zprostředkovaná ptáky by mohla být vhodným vysvětlením schopnosti zkoumaných druhů plžů osídlit izolované lokality.
Abstract v angličtině:
English abstract Passive dispersal is a fundamental mode of land snail dispersal as their ability of active dispersal is very limited. Birds are considered to be important vectors of snail dispersal for a long time. Snails can be dispersed both attached on a bird externally (ectozoochory) or being swallowed by bird and then expelled alive (endozoochory). The possibility of endoozoochory has been proved only for few species of land snails. The aim of this thesis was to test whether endozoochory is possible for more combinations of snail and bird species. Snails were offered to birds in laboratory conditions and to those kept in animal rescue stations. Then faeces and regurgitated food were collected and searched for snail shells. Viability of undamaged shells was examined. Out of 4519 snails of 15 species offered, 62 % were consumed by birds and 240 individuals (5.3 % of those offered) were found in faeces undamaged. The total of 27 individuals of four species (Clausiliidae: Alinda biplicata; Chondrinidae: Chondrina avenacea; Vertiginidae: Vertigo antivertigo, V. pygmaea) were found alive. Some birds also regurgitated consumed snails. The total of 121 individuals (2.7 % of consumed) of four species were regurgitated undamaged. The number of 35 snails of all four regurgitated species (Chondrinidae: Chondrina avenacea; Clausiliidae: Alinda biplicata and Bulgarica nitidosa; Pomatiidae: Pomatias elegans) were regurgitated alive. Species of snails with smaller shell (<8 mm) passed through bird gut alive with higher probability. Chondrina avenacea was the most successful snail species. Snails expelled by young blackbirds had the highest probability to be alive. Results of experiments have proved that avian endozoochory could be considered as an explanation of the ability of examined species to colonize isolated sites.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jasna Simonová 3.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jasna Simonová 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jasna Simonová 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Anton Krištín, CSc. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. 152 kB