velikost textu

Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie
Název v angličtině:
Comparative Analysis of Semantic Fields and Meanings of Colours on the grounds of Czech, Lithuanian and Russian Phraseology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jevgenija Adamová
Vedoucí:
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D.
Id práce:
197899
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Východoevropská studia (VES)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
frazeologie|srovnávací analýza|čeština|litevština|ruština
Klíčová slova v angličtině:
phraseology|comparative analysis|Czech|Lithuanian|Russian
Abstrakt:
Jevgenija Adamová, Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie Abstrakt (česky) Předkládaná diplomová práce pojednává o frazeologismech barvy v češtině, ruštině a litevštiny. Práce zkoumá kategorie barev bílá; černá; růžová; červená; zelená; šedá, šedivá; žlutá; modrá; světlemodrá, bleděmodrá, blankytná; hnědá a barva; taktéž dva, jak jsme se rozhodli je nazývat, „odstíny“ světlý a tmavý a jejich ekvivalenty ve zkoumaných jazycích. Primárním jazykem výzkumu je čeština. Teoretická část nabízí krátký úvod do problematiky frazeologické terminologie, národních frazeografických tradic a národní frazeografie zkoumaných jazyků, pozastavuje se podrobněji u frazeografie litevské, tolik v českých pracích nezkoumané. Praktická část se zaměřuje na analýzu sémantických polí zkoumaných kategorií barev a analýzu korpusových dat, která se týkají daných frazeologismů, z národních jazykových korpusů zkoumaných jazyků. Práce obsahuje závěr a přílohy. Přílohou 1 je Frekvenční slovníček sestavený na podkladu korpusových dat, Přílohou 2 je učební pomůcka pro pokročilé studenty zkoumaných jazyků, Tématický frazeologický srovnávací česko-rusko-litevský slovníček se zaměřením na frazeologizmy barev.
Abstract v angličtině:
Jevgenija Adamová, Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie Abstract (in English): Presented dissertation concerns the topic of idioms contenting color(s) in Czech, Russian and Lithuanian languages. Dissertation pursues the categories of colours such as: white; black; pink; red; green; gray or grey; yellow; blue; light blue, azure or sky-blue; brown and colour; likewise two „shades“, as we decided to call them, such as light and dark and their equivalents in researched languages. Primary language of dissertation is Czech. Theoretical section offers a short introduction to the issues dissertation deales with such as tradition of phraseological science in the Czech, Russian and Lithuanian languages and the traditions of the phraseography of those nations. It deals more in detail with Lithuanian phraseography since it was not as well researched in Czech dissertations, as other two were. The practical section of the thesis focuses on analysis of sematical fields of the categories of colours pursued. It analizes the corpora data (gathered from the national corpora of the three languages), which concerns the pursued categories. The dissertation is closed with conclusion and supplements. The supplement 1 is a Frequency glossary extracted from national corpora, The supplement 2 is a teaching aid for advanced students of researched languages in form of Thematic comparative Czech-Russian-Lithuanian phraseological glossary focusing on coloratives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jevgenija Adamová 17.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jevgenija Adamová 4.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jevgenija Adamová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jevgenija Adamová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 781 kB