velikost textu

Ozvěny národních ideálů v trilogiích Aloise Jiráska a Henryka Sienkiewicze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ozvěny národních ideálů v trilogiích Aloise Jiráska a Henryka Sienkiewicze
Název v angličtině:
Echoes of national ideals in the Trilogies of Alois Jirásek and Henryk Sienkiewicz
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Bruknerová
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Oponent:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Id práce:
197892
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Humanitní vědy (N6145)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny — Komparatistika (HOD KOM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komparace|reprezentace|ideologizace|mytizace|historický román|česká literatura|polská literatura|trilogie|národní hnutí|Jirásek|Sienkiewicz|husité|sarmatismus|politický mýtus|zlatý věk
Klíčová slova v angličtině:
comparison|representation|ideologization|mythization|historical novel|czech literature|polish literature|trilogy|nationalist movement|Jirásek|Sienkiewicz|Hussite|Sarmatism|political myth|golden age
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce Ozvěny národních ideálů v trilogiích Aloise Jiráska a Henryka Sienkiewicze se zaměřuje na komparativní analýzu historické prózy dvou nejpopulárnějších spisovatelů tohoto literárního žánru. Jejich historické romány a politická vystoupení sehrály důležitou roli během českého a polského zápasu za národní svébytnost od poslední třetiny 19. století. Práce se zaměřuje na literární reprezentaci konkrétních historických událostí a osobností spjatých s tzv. zlatým věkem národních dějin (tj. sarmatismus v polském případě, husitství v českém) – na míru, způsob i úlohu ideologizace nebo mytizace v Sienkiewiczově Trilogii (Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wołodyjowski) a v Jiráskově třídílné epopeji Proti všem. Pro pochopení nacionálních stanovisek obou autorů je v rámci analýzy děl zohledněn teoretický koncept politického mýtu.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): Diploma thesis Echoes of National Ideals in the trilogies of Alois Jirásek and Henryk Sienkiewicz focuses on a comparative analysis of the historical prose of the two most popular writers of this literary genre. Their historical novels and political appearances played an important role during the Czech and Polish struggles for national independence since the last third of the 19th century. The thesis focuses on literary representation of specific historical events and personalities associated with the so-called golden age of national history (Sarmatism in the Polish case, Hussite in the Czech) – on range, manner and role of ideologization or mythization in Sienkiewicz's Trilogy (Fire and Sword, The Deluge, Fire in the Steppe) and in Jirásek's three-part epic Against All. To understand the national views of both authors, the theoretical concept of political myth is taken into consideration in the analysis of novels.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Bruknerová 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Bruknerová 328 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Bruknerová 259 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Vaněk, CSc. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 153 kB