velikost textu

Terorismus a jeho trestněprávní aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terorismus a jeho trestněprávní aspekty
Název v angličtině:
Terrorism and its criminal aspects
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Štěpán Kořínek
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
Id práce:
197887
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Terorismus, teroristický útok, trestní právo, trestný čin, kriminalita, právní nástroj, Evropská unie, boj proti terorismu, protiterorismus, lidská práva, mučení
Klíčová slova v angličtině:
Terrorism, Terrorist attack, Criminal law, A crime, Criminality, Legal instrument, European Union, Fight against terrorism, Counterterrorism, Human rights, Torture
Abstrakt:
Shrnutí Rigorózní práce nese název Terorismus a jeho trestněprávní aspekty. Dílo je rozčleněno do čtyřech kapitol, každá věnující se fenoménu terorismu z trochu jiného hlediska. První kapitola se věnuje základním východiskům terorismu, čímž vlastně je jakousi vstupní branou do zkoumané problematiky. Obsahem této kapitoly je i historický exkurz k formování univerzálních teoreticko-doktrinálních definic terorismu. Po definování terorismu se dostáváme k jeho dílčím znakům, příčinám a samozřejmě i důsledkům teroristického počínání. Opomenutou nezůstává ani vykonstruovaná klasifikace terorismu, vlastně provedení jeho typologie. Druhá kapitola se nese v duchu trestněprávní kodifikace terorismu na úrovni vnitrostátní právní úpravy České republiky a Slovenské republiky. V rámci této kapitola je proto představena platná právní úprava trestního práva vymezující trestný čin teroristického útoku a terorizmu. K tomu je představena i související trestná činnost jakkoli se vážící k terorismu jako kybernetická kriminalita, ekonomická kriminalita a násilná kriminalita. Zejména pak oblast kybernetické kriminality představuje novum z hlediska trestní jurisprudence. Následně je pozornost přenesena na selektované trestněprávní nástroje boje proti terorismu jako evropský zatýkací rozkaz, teroristickou vazbu a jiné. Samozřejmě nebylo představitelné, proto ani možné, aby zůstala nevzpomenuta oblast mezinárodního práva a terorismu. Třetí kapitola práce se proto zaobírá protiteroristickou politikou Evropské unie a jejím postavením v rámci boje proti terorismu. Protiteroristická politika EU představuje veškerou činnost vyvíjenou orgány a institucemi EU v boji proti terorismu, týká se proto politických i legislativních nástrojů. Evropské právo či právo EU v podobě primárních a sekundárních právních aktů je základním kamenem protiteroristické politiky celého evropského kontinentu. Lukrativní oblastí zájmu je představení terorismu jako tzv. evropského trestního činu. Zastáváme totiž názor, že terorismu není pouhým porušením vnitrostátního práva dotčeného státu, nýbrž představuje narušení celosvětového pokojného stavu a pořádku. Z tohoto důvodu je třeba na něj nahlížet, i jej klasifikovat na univerzálnější úrovni. Evropská unie nemá charakter federativního sdružení států, proto je osobitá podkapitola věnována i koordinačním a kooperačním (podpůrným) orgánům EU. No a konečně poslední kapitola se zabývá vztahem terorismu k lidským právům a demokratickým hodnotám. Tuto poslední část jsme pojali netradičně, protože jsme ji zaměřili na senzitivní problematiku otázky mučení a jiných praktik při snahách o předcházení nebo vyšetřování terorismu. Vedle toho, originálním je i představené postavení terorismu vůči válečnému právu.
Abstract v angličtině:
Resume The title of this rigorous thesis is Terrorism and its Criminal Aspects. The thesis is divided into four chapters, whereupon each chapter is telling about the phenomenon of terrorism in a different way. The first chapter focuses on the basis of terrorism and theoretical definitions of terrorism. It also contains historical views on universal theoretically doctrinal definitions of terrorism. It follows the components of the definitions of terrorism and its causes and consequences. This part also contains the classification of terrorism called typology. The second chapter will discuss the codification of terrorism in the field of criminal law in Czech Republic and Slovak Republic. There is an analysis of valid and efficient Czech and Slovak criminal codex, which contains a crime ,,teroristický útok‘‘ and ,,terorizmus‘‘. It also presents other criminal activities like cybercrime, economic crime, and violent crime. Especially cybercrime, also known as cyber criminality, entails a novum in criminal jurisprudence. Next part of this chapter is focused on selected instruments of criminal law to fight against terrorism like European arrest warrant, terrorist custody, European evidence order and others. Of course, it was unimaginable, hence impossible, to forget a sphere of international law and its relation to terrorism. The third chapter includes a policy of counterterrorism in the European Union in the fight against terrorism. Counterterrorism in the European Union is represented by all activities of the EU authorities and institutions resulting in legislative and political acts. The European law or ‚,Law of EU‘‘ is being constituted by primary and secondary legal acts, therefore it’s a cornerstone of counterterrorism in the European area. This chapter also encompasses and names terrorism as a European crime (eurocrime). For the best understanding of terrorism it’s necessary to imply that terrorism violates national law of states just like international law. Terrorism can be described as a disturbance of worldwide (global) peace and serenity. The European Union doesn’t have a status of federation like the United States of America, therefore it must be discussed cooperatively and have coordinated activities of the European Union authorities against member states of the EU. Finally, the last chapter deals with the relation among terrorism, human rights, and democratic values. This chapter is unique because it was constructed on sensitive topics, such as torture and similar practices in counterterrorism methods. The next subchapter is original as well because of joint terrorism and war law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Štěpán Kořínek 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Štěpán Kořínek 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Štěpán Kořínek 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 419 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB