velikost textu

Dokazování elektronickými důkazními prostředky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dokazování elektronickými důkazními prostředky
Název v angličtině:
Substantiation of Electronic Evidence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jakub Klein
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
197858
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dokazování, elektronické důkazy, trestní právo procesní
Klíčová slova v angličtině:
substantiation, electronic evidence, criminal procedure
Abstrakt:
Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Tato práce se zabývá procesními otázkami zajištění a provádění elektronických důkazů v trestním řízení. Elektronické důkazy jako produkt užívání moderních zařízení jsou v dnešní době běžnou součástí života. I proto je žádoucí, aby trestněprávní úprava a praxe orgánů činných v trestním řízení řádně nastavila mechanismy určené k zajišťování a provádění takových důkazů. V kontextu práva na spravedlivý proces, práva na soukromí, práva na ochranu listovního a obecné zásady minimalizace zásahů do života jednotlivce tato práce hledá odpověď na otázku, jakým způsobem lze v souladu s trestním řádem, ústavním pořádkem a mezinárodními závazky České republiky řádně zajistit a provést elektronické důkazy, tak aby bylo dosaženo účelu trestního řízení, a zároveň aby byly přiměřeně šetřena práva jednotlivců. Výklad se jednak soustřeďuje na zajišťování věcí užitím tradičních institutů, například domovní prohlídky, odebráním věci, operativně-pátracími prostředky, ale i relativně moderními prostředky, například odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu. Obecné závěry z dokazování následně práce aplikuje v souvislosti se zajišťováním důkazů u běžně užívaných technologií: e-maily, dokumenty umístěnými na internetových stránkách či na sociálních sítích či zprávami zasílanými prostřednictvím mobilních aplikací. Zjištění jsou na závěr konfrontovány s aktuální rozhodovací praxí orgánů činných v trestním řízení, zejména pak se stanovisky Nejvyššího státního zástupce, které se týkající nosičů elektronických dat. Klíčová slova: dokazování, elektronické důkazy, trestní právo procesní
Abstract v angličtině:
Substantiation of Electronic Evidence Abstract This thesis addresses the procedural questions of securing and presenting electronic evidence in criminal proceedings. The use of modern devices and the subsequent creation of electronic evidence is very common, making it necessary for legislation as well as investigative, prosecuting and adjudicating bodies to set out an adequate framework for securing and producing such evidence. The thesis seeks to determine the limits of this framework with regard to the rights to a fair trial, privacy and secrecy of correspondence, as well as the principle of public authority interference minimization, keeping in mind that electronic evidence must be secured and produced in accordance with the Criminal Procedure Code, the Constitution and enforceable international treaties, respecting the rights of individuals but also allowing criminal proceedings to reach their ultimate goal. The thesis first concentrates on traditional instruments of securing evidence, e.g. search warrants, seizure of an item, operative-search means or various types of wiretapping. These general findings are then applied to commonly used information technologies, such as emails, documents stored on websites or social media platforms, as well as communication conducted via mobile applications. In its conclusion, the thesis confronts these findings with the current methods used by law enforcement, persecutors and criminal courts when dealing with electronic evidence during criminal proceedings, paying special attention to the Supreme Prosecutor’s position on electronic data storage devices. Key words: substantiation, electronic evidence, criminal procedure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Klein 954 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Klein 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Klein 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 502 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB