velikost textu

Využití tkáňových linií pro toxikologii v životním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití tkáňových linií pro toxikologii v životním prostředí
Název v angličtině:
Utilization of tissue cultures for toxicology of the environment.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniela Polanská
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Petr Klusoň, Dr.
Konzultant:
RNDr. Jaroslav Semerád, Ph.D.
Id práce:
197857
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rybí tkáňové linie, produkty osobní hygieny, ekotoxicita, životaschopnost buněk, EROD, ROS
Klíčová slova v angličtině:
Fish cell lines, personal care products, ecotoxicity, cell viability, EROD, ROS
Abstrakt:
Abstrakt Pět látek ze skupiny látek tzv. produktů osobní hygieny, které jsou známé svou obtížnou degradabilitou a běžnou detekcí v životním prostředí, bylo testováno z hlediska toxicity pomocí dvou rybích tkáňových liniích (RTgill-W1 a RTG-2) izolovaných ze pstruha duhového (Oncorhynchus miykiss). Testovanými látkami byli hexadecylpyridinium chlorid (HDP), chlorhexidin (CHX), octenidin (OCT), thymol (THM) a triclosan (TCS), S každou z těchto látek byl proveden test na viabilitu buněk s použitím protokolů Alamar Blue™ (AB), 5-karboxyfluorescein diacetát acetoxymethyl ester (CFDA-AM) a neutral red (NR). Výsledky byly použity pro konstrukci křivek dávka-odpověď spolu s hodnotou EC50 pro každou z těchto látek. Hodnoty EC50 se pohybovaly u RTgill-W1 od 0,51 (HDP) do 33,75 µg.ml-1 (THM) a u RTG-2 od 0,31 (HDP) do 33,37 µg.ml-1 (THM). Byl zpracován i teoretický odhad LC50 podle Tanneberger et al. (2013). U všech látek byla sledována aktivita cytochromu P450 1A pomocí 7-ethoxyresorufin-o-deethylázy (EROD), z čehož čtyři se statisticky prokázaly jako tzv. EROD pozitivní, nejvyšší odezva EROD byla naměřena u nejtoxičtější z chemikálií - HDP. Jediný TCS nevykazoval statisticky významnou aktivitu cytochromu P450 1A. Dále byl měřen oxidativní stres s fluorescenčním barvivem dichlorofluorescein (DCFH-DA), přičemž statisticky významná tvorba reaktivních forem kyslíku (ROS) byla prokázána u čtyř chemikálií, nejvýznamnější nárůst byl naměřen u TCS. THM vykazoval antioxidační účinek. Klíčová slova Rybí tkáňové linie, produkty osobní hygieny, ekotoxicita, životaschopnost buněk, EROD, ROS
Abstract v angličtině:
Abstract Five substances from the group of so-called personal care products, known for their low degradability and regular environmental detection, were tested for toxicity using two fish tissue lines (RTgill-W1 a RTG-2) isolated from rainbow trout (Oncorhynchus miykiss). The tested substances were hexadecylpyridinium chloride (HDP), chlorhexidine (CHX), octenidine (OCT), thymol (THM) and triclosan (TCS). A cell viability assay was performed with each of these compounds using Alamar Blue ™ (AB), 5-carboxyfluorescein diacetate acetoxymethyl ester (CFDA-AM) and neutral red (NR) protocols. The results were used to construct dose-response curves along with an EC50 value for each of these substances. The EC50 values ranged from 0,51 (HDP) to 33,75 µg.ml-1 (THM) for RTgill-W1 and from 0,31 (HDP) to 33,37 µg.ml-1 (THM) for RTG-2. The theoretical LC50 estimation was calculated according to Tanneberger et al. (2013). For all substances, cytochrome P450 1A activity was monitored using 7-ethoxyresorufin-o-deethylase (EROD), four out of five tested chemicals were statistically positive for EROD, the highest EROD response was observed for the most toxic compound - HDP. Only TCS did not show statistically significant cytochrome P450 1A activity. In addition, oxidative stress was measured with the fluorescent dye dichlorofluorescein (DCFH-DA), with statistically significant increase of reactive oxygen species (ROS) production in four out of those five chemicals, the most significant increase was found for TCS. THM showed an antioxidant effect. Key words Fish cell lines, personal care products, ekotoxicity, cell viability, EROD, ROS 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniela Polanská 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniela Polanská 604 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniela Polanská 508 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Petr Klusoň, Dr. 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Mgr. Daniela Polanská 99 kB