velikost textu

Vznik lokální adaptace na hadcový substrát v rostlinných populacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik lokální adaptace na hadcový substrát v rostlinných populacích
Název v angličtině:
The patterns of local adaptation to serpentine bedrock in plant populations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jan David
Vedoucí:
Mgr. Martin Hanzl
Oponent:
Mgr. Veronika Konečná
Id práce:
197855
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hadcový substrát, tolerance abiotických stresových faktorů, lokální adaptace, speciace
Klíčová slova v angličtině:
serpentine substrate, abiotic stress tolerance, local adaptation, speciaton
Abstrakt:
Abstrakt Mezi nejvýznamnější abiotické faktory hadcových stanovišť patří sucho, nízký obsah hlavních živin, vysoký obsah hořčíku a značné zastoupení těžkých kovů. Hadcové půdy jsou tedy pro rostliny v mnoha ohledech stresujícím prostředím. Pro své výjimečné charakteristiky jsou hadcové lokality vhodné pro studium evolučních procesů. Literární rešerše obsahuje souhrn hlavních témat spojených s problematikou rostlinných populací rostoucích na hadcovém podloží. Dále jsou v práci rozebrány mechanismy vzniku lokální adaptace a podmínky, které tento proces umožňují. V závěru práce je diskutován ekologický aspekt hadcových stanovišť, které mohou sloužit jako oblasti se sníženou konkurencí a poskytovat životní prostor konkurenčně slabším druhům. Díky specifickým podmínkám působícím na hadcových lokalitách se tato místa vyznačují vyšší úrovní endemismu a často slouží jako refugia reliktních druhů. Klíčová slova: Serpentinofyt, hadec, hadcový endemit, lokální adaptace, substrátová speciace
Abstract v angličtině:
Abstract The most important abiotic factors of serpentine habitats are lack of water, low content of main nutrients, high magnesium content and a high concentration of heavy metals. Thus, serpentine soils are a very stressful environment for most plant. For their exceptional characteristics, serpentine sites are suitable for the study of evolutionary processes. The present literary review contains a summary of the main topics related to the issue of plant populations growing on serpentine bedrock. In addition, the mechanisms of the local adaptation and the conditions that allows these processes are analyzed. At the end of the thesis, the ecological aspect of the habitats is discussed, which can serve as areas with reduced competition and provide the living space to the competitively weaker species. Due to the specific conditions at the serpentine areas, these areas are characterized by a higher level of endemism and often serve as a refuge for relict species. Keywords: Serpentinophyte, serpentine, serpentine endemism, local adaptation, substratum specialization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan David 665 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan David 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan David 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Hanzl 239 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Konečná 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. 152 kB