velikost textu

Funkce a vliv genů rodiny AHL ve vývoji rostlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce a vliv genů rodiny AHL ve vývoji rostlin
Název v angličtině:
AHL genes in plant development
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Škrabálková
Vedoucí:
Mgr. Marek Širl
Oponent:
Mgr. Jitka Ortmannová
Konzultant:
RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.
Id práce:
197849
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
AHL, AT-hook, PPC doména, jaderný protein, Arabidopsis thaliana
Klíčová slova v angličtině:
AHL, AT-hook, PPC domain, nuclear protein, Arabidopsis thaliana
Abstrakt:
Abstrakt Rostlinný vývoj je komplexní proces pod kontrolou mnoha faktorů. Klíčovou je i exprese specifických genů, které určují základní stavební plán rostliny a jejich signálních drah. Rodina genů AHL, u Arabidopsis thaliana zahrnující 29 členů, patří mezi tyto regulátory a ovlivňuje vývoj rostliny hned na několika úrovních. Z hlediska struktury jsou výsledné AHL proteiny složeny ze dvou typických částí, a to DNA vazebného AT-hook motivu a z jadernou lokalizaci definující PPC domény, která ve výsledku umožnuje i oligomeraci. Fylogeneticky jsou AHL proteiny rozděleny právě na základě počtu a typu těchto domén do tříd A a B. Co se týče způsobu ovlivňování rostlinného vývoje, tak jsou tyto jaderné proteiny schopné navázání na cílovou DNA a společnou kooperací s dalšími faktory ovlivňují genovou expresi. Pokud jde o funkci AHL proteinů v rámci rostlinného těla, tak jsou zapojeny v organogenezi kořenů a květů, spolupracují s množstvím signálních drah fytohormonů, jako jsou auxiny, gibereliny, brassinosteroidy či senescenční hormony. Dále se účastní fotomorfogeneze nebo kontrolují systémovou imunitní odpověď rostliny. Klíčová slova: AHL, AT-hook, PPC doména, jaderný protein, Arabidopsis thaliana
Abstract v angličtině:
Abstract Plant development is a complex process where different factors come into play. The expression of certain genes, which determine basic plant structure and its signaling pathways, is also of great importance. The AHL gene family, which in case of Arabidopsis thaliana includes 29 members, is one of those determinators that have an impact on plant development on several levels. As far as structure is concerned, the AHL proteins are typically composed of two parts – the DNA-bonding AT-hook motif and PPC domain, which defines nuclear localisation and eventually enables oligomerisation. In terms of phylogenetics, the AHL proteins are divided into clades A and B on the basis of number and type of these domains. When it comes to affecting plant development, these nuclear proteins are capable of bonding with the corresponding DNA, and in cooperation with other factors influencing gene expression. In the plant body the AHL proteins are involved in root and floral organogenesis and also cooperate with a number of signaling pathways of phytohormones, such as auxins, gibberellins, brassinosteroids or senescence hormones. Moreover, they take part in photomorphogenesis or control systematic immune responses of the plant. Keywords: AHL, AT-hook, PPC domain, nuclear protein, Arabidopsis thaliana
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Škrabálková 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Škrabálková 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Škrabálková 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Širl 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jitka Ortmannová 475 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB