velikost textu

Martensitické mikrostruktury v tenkých vrstvách a objemových monokrystalech Heuslerových slitin Ni-Mn-Ga

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Martensitické mikrostruktury v tenkých vrstvách a objemových monokrystalech Heuslerových slitin Ni-Mn-Ga
Název v angličtině:
Martensite microstructures in thin films and monocrystals of Heusler alloys Ni-Mn-Ga
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Onderková
Vedoucí:
Oleg Heczko, Dr.
Oponent:
RNDr. Mgr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Id práce:
197832
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (FPIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tenké vrstvy, Heuslerovy slitiny, Ni-Mn-Ga, jev magnetické tvarové paměti, martensitické mikrostruktury, SEM
Klíčová slova v angličtině:
thin films, Heusler alloys, Ni-Mn-Ga, magnetic shape memory effect, martensitic microstructures, SEM
Abstrakt:
Název práce: Martensitické mikrostruktury v tenkých vrstvách a objemových mo- nokrystalech Heuslerových slitin Ni-Mn-Ga Autor: Kristýna Onderková Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ing. Oleg Heczko, Dr., Fyzikální ústav Akademie věd ČR Abstrakt: Předložená práce se věnuje studiu prvních tenkých vrstev Heuslerovy slitiny Ni-Mn-Ga připravených magnetronovým naprašováním na nové aparatuře na Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy. Součástí je také studium tenkých vrs- tev z IFW Dresden a objemových materiálů. Práce se zaměřuje hlavně na mar- tensitické mikrostruktury, protože na pohybu jejich hranic dvojčatění závisí jev magnetické tvarové paměti. Při studiu byly použity mikroskopické techniky, pře- devším skenovací elektronová mikroskopie (SEM), ale i transmisní elektronová mi- kroskopie (TEM) a mikroskopie atomárních sil (AFM). Protože vlastnosti slitiny Ni-Mn-Ga jsou velmi citlivé na složení, bylo vyhodnoceno dvěma různými meto- dami (elektronově-disperzní rentgenovou spektroskopií a rentgenovou fluorescenční spektroskopií) a pozorované rozdíly byly diskutovány. Nakonec byly výsledky porov- nány s měřeními rentgenové difrakce (XRD) a rozšířeny o magnetickou charakterizaci pomocí vibračního magnetometru (VSM). Klíčová slova: tenké vrstvy, Heuslerovy slitiny, Ni-Mn-Ga, jev magnetické tvarové paměti, martensitické mikrostruktury, SEM 1
Abstract v angličtině:
Title: Martensite microstructures in thin films and monocrystals of Heusler alloys Ni-Mn-Ga Author: Kristýna Onderková Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: Mgr. Ing. Oleg Heczko, Dr., Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: The submitted thesis examines mainly the first thin films from Ni-Mn-Ga Heusler alloy prepared by magnetron sputtering on the new equipment at Institute of Physics of Charles University. However, the work also analysed the thin films prepared in IFW Dresden and bulk material. The main focus of the work is primarily on the martensitic microstructures, because of the significant effect that their twin boundaries have on the magnetic shape memory phenomena. Microscopic techniques used for the research were mainly Scanning Electron Microscopy (SEM), but also Transmission Electron Microscopy (TEM) and Atomic Force Microscopy (AFM). As the Ni-Mn-Ga properties are stronly dependent on chemical composition, the composition was evaluated by two different methods (Electron Dispersive X-ray Spectroscopy and X-ray Fluorescence) and observed differences discussed. Finally the results were compared with X-ray diffraction (XRD) measurements and the films were further characterised by magnetic measurements using Vibrating Sample Magnetometer (VSM). Keywords: thin films, Heusler alloys, Ni-Mn-Ga, magnetic shape memory effect, martensitic microstructures, SEM 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Onderková 49.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Onderková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Onderková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Oleg Heczko, Dr. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Jaromír Kopeček, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 154 kB