velikost textu

Fibroblast activation protein and local immunosuppression in glioblastoma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fibroblast activation protein and local immunosuppression in glioblastoma
Název v češtině:
Fibroblastový aktivační protein a lokální imunosuprese v glioblastomu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikola Ternerová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Id práce:
197829
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Multiformní glioblastom (GBM) je nejagresívnějším primárním mozkovým nádorem. Současná terapie je založena především na radikální resekci nádoru a následné chemo/radioterapii, přesto prognóza pacientů zůstává velmi nepříznivá s mediánem přežití pouze 15 měsíců. GBM se vyznačuje výskytem nekróz, abnormální vaskularizací a imunosupresí. Dynamické interakce nádorových buněk, imunitních buněk, ale i ostatních stromálních buněk v nádorovém mikroprostředí mohou vést k nádorovému růstu a progresi. Fibroblastový aktivační protein α (FAP) je zvýšeně exprimován v nádorových tkáních. FAP hraje významnou roli v angiogenezi, remodelaci extracelulární matrix a imunomodulaci v nádorové tkáni. Úloha FAP v nádorovém mikroprostředí je předmětem současného výzkumu. Cílem diplomové práce bylo připravit glioblastomový syngenní myší model s/bez exprese FAP, zavést a optimalizovat disociační metody GBM tkáně a detekovat v ní jednotlivé populace imunitních buněk pomocí průtokové cytometrie. Optimalizace disociačního protokolu pro tkáň glioblastomu byla kruciálním krokem v přípravě viabilní buněčné suspenze vhodné pro cytometrickou analýzu imunitních buněk. Buněčné suspenze s nejvyšší viabilitou bylo dosaženo pomocí disociace GBM tkáně za použití kombinace disociátoru a enzymů s mírnější enzymovou aktivitou. S úspěchem byly vyvinuty myší syngenní ortotopické GBM modely C57BL/6J WT a C57BL/6J FAP-/- u nichž byly detekovány jednotlivé populace imunitních buněk. Předkládaná diplomová práce je pilotní studií asociace exprese FAP a imunosuprese v modelu GBM. Lepší porozumění role FAP v nádorovém mikroprostředí by mohlo přispět k nalezení nových strategií v léčbě GBM.
Abstract v angličtině:
Abstract Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive type of primary brain tumor. Current treatment includes surgical resection with following radio/chemotherapy, but prognosis of patients remains poor with median survival only about 15 months. GBM is characteristic for necrotic regions, abnormal vascularization and strong immunosuppression. Dynamic interactions of cancer cells, immune cells and other stromal cells in the tumor microenvironment can promote tumor growth and progression. Fibroblast activation protein α (FAP) is overexpressed by the cells in tumor tissue. FAP is important in angiogenesis, remodelation of extracellular matrix and immunomodulation in cancers. The role of FAP in the tumor microenvironment is the subject of recent research. The aim of the thesis was to prepare a syngeneic mouse model of glioblastoma with and without FAP expression, implement and optimalize the dissociation method for GBM tumor tissue and detect a variety of infiltrated immune cell populations in the GBM microenvironment by flow cytometry. Optimization of dissociation protocol for glioblastoma tissue was a crucial step for viable cell suspension required for cytometry study of immune cell populations. A combination of dissection by dissociator and enzymatic digestion with mild enzymes was found to be the most suitable method. Syngeneic mouse models of GBM C57BL/6J WT and C57BL/6J FAP-/- implanted intracranially with mouse glioma cells were successfully established and infiltrated immune cell populations were explored. This thesis is pilot study of FAP expression and GBM immunosuppression association. Better understanding of the role of FAP in tumor microenvironment is necessary for development of novel treatment strategies for GBM.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Ternerová 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Ternerová 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Ternerová 354 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB