velikost textu

Koordinační schopnosti dětí staršího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koordinační schopnosti dětí staršího školního věku
Název v angličtině:
Coordination ability of children of older school age
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Bauerová
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
PaedDr. Ivan Přibyl
Id práce:
197828
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koordinace, slackline, rovnováha, starší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
coordination, slackline, balance, children of older school age
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce pojednává o úrovni koordinačních schopností u dětí staršího školního věku. K této práci byla jako pomůcka ke zlepšení určitých koordinačních schopností zvolena slackline. Dovednost chůze na slackline se využívá v různých sportech jako doplňková disciplína v tréninku. V teoretické části je nastíněn růst a celkový vývoj dětí ve věku dvanácti let, dále pak rovnovážný systém člověka, teorie a historie slackline. Ve výzkumné části jsou uvedeny a vysvětleny všechny použité testy a jejich výsledky před a po výzkumu. Do výzkumu jsou zapojeni studenti druhého ročníku osmiletého gymnázia Voděradská v Praze 10. Studenti jsou rozděleni do dvou skupin po osmi, do jedné skupiny kontrolní (bez tréninku na slackline) a druhé tréninkové (čtrnáct tréninkových hodin). Kontrolní skupina absolvovala testy před výzkumem a po něm. Během doby výzkumu docházeli studenti kontrolní skupiny na tělesnou výchovu v rámci vyučování. Tréninková skupina absolvovala testy před výzkumem a po něm a během mezidobí (místo jedné hodiny tělesné výchovy v týdnu) podstoupila čtrnáctihodinový trénink na slackline. Zde se studenti intenzivně věnovali chůzi na slackline a doprovodným cvičením, potřebným pro chůzi na slackline. Předpoklad výzkumu byl, že studenti z tréninkové skupiny budou mít lepší výsledky koordinačních testů na konci testování než studenti ze skupiny kontrolní. KLÍČOVÁ SLOVA Koordinace, rovnováha, slackline, starší školní věk
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with the level of coordination skills of older school-age children. In this thesis, a slackline was chosen as a tool to increase specific coordination skills. Walking on a slackline – slacklining – is used in various sports as an additional training exercise. The theoretical part of the thesis discusses the growth and overall development of 12- year old children. Further, this part describes the human balance system as well as the history and theory of slacklining. The practical part depicts and explains all tests used for the research and the results of the tests before and after the research. The research was conducted with participation of second year students of the Voděradská eight-year secondary general school, Prague 10. Students were divided into two groups of eight. The first group was a control group (without slackline training) and the second group was a training group (these students underwent fourteen hours of training). The control group took tests before and after the research. During the research period, the control group students attended physical education classes according to their timetable. The training group took tests before and after the research and underwent fourteen hours of slackline training in the meantime (instead of one hour of physical education class each week). Students from the training group focused intensively on walking on a slackline as well as on additional exercise needed for slacklining. Projected result of the research is that the training group students shall have better results of the coordination tests at the end of the testing than the control group students. KEYWORDS Coordination, balance, slackline, children of older school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Bauerová 2.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Bauerová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Bauerová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ivan Přibyl 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB