velikost textu

Cytoskeleton-membrane protein interaction network in sperm

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cytoskeleton-membrane protein interaction network in sperm
Název v češtině:
Proteinové interakční sítě mezi cytoskeletem a membránou ve spermii
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Adamová
Vedoucí:
RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D.
Konzultanti:
Mgr. Michaela Frolíková, Ph.D.
Mgr. Lukáš Děd, Ph.D.
Id práce:
197827
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
akrozomální reakce, ezrin, CD46, aktin, spermie
Klíčová slova v angličtině:
acrosome reaction, ezrin, CD46, actin, sperm
Abstrakt:
Abstrakt: Spermie podstupuje několik návazných maturačních procesů, aby mohlo dojít k oplození. Posledním z nich je akrozomální reakce, exocytóza akrozomu, váčku naplněného lytickými enzymy. Akrozomální reakce je zásadní nejen pro průnik spermie skrz vaječné obaly, ale i pro reorganizaci membránových struktur spermie, v rámci které jsou na povrch vystaveny proteiny zásadní pro oplození, zejména pro rozpoznání, vazbu a fúzi gamet. Jedním z těchto proteinů je CD46, který se v intaktních spermiích nachází v akrozomální membráně a po zahájení exocytózy relokuje do ekvatoriálního segmentu hlavičky spermie, kde dochází k prvotnímu kontaktu spermie s plazmatickou membránou vajíčka. Relokaci CD46 zamezuje inhibice aktinu, jehož reorganizace v hlavičce spermie hraje důležitou roli v akrozomální reakci, nicméně není zřejmé, jakým mechanismem CD46 a aktin interagují. V této práci byl studován ezrin, protein propojující membránové proteiny s aktinovým cytoskeletem, v kontextu CD46 a jeho relokace. Imunofluorescenční detekce ezrinu odhalila jeho kolokalizaci s CD46, která je narušena během akrozomální reakce. Přítomnost ezrinu v intaktních i akrozomálně zreagovaných spermiích byla potvrzena technikou western blot. Interakce CD46 a ezrinu byla detekována ko-imunoprecipitací. Na základě těchto zjištění navrhujeme, že ezrin zprostředkovává interakci CD46 a aktinu v myší spermii. Klíčová slova: akrozomální reakce, ezrin, CD46, aktin, spermie
Abstract v angličtině:
Abstract: In order to fertilize the egg, sperm cell undergoes several subsequent maturation processes. The final one called acrosome reaction is an exocytosis of acrosome vesicle, which is filled with lytic enzymes. Acrosome reaction is crucial for penetration of the sperm cell through the egg surroundings, especially zona pellucida, as well as for reorganization of a membrane protein composition on its surface. This rearrangement leads to the exposure of proteins essential for fertilization, mainly for gamete recognition, binding and fusion in specific compartments of the sperm head. One of such protein is CD46, which is located in the acrosomal membrane of an intact sperm and after acosomal exocytosis it relocates to the equatorial segment of a sperm head, which is known to be the initial site of interaction of sperm with the egg plasma membrane. The relocation of CD46 is disrupted by inhibition of actin, which reorganization within sperm head is known to play a role in onset of acrosome reaction, however, the precise mechanism of CD46 interaction with actin in sperm is unknown. In this thesis, ezrin – a crosslinker of membrane proteins and actin – has been studied in context of CD46 and its relocation across the sperm head. Analysis of the immunofluorescent detection of ezrin revealed its mutual localization with CD46, which is disrupted during acrosome reaction. The presence of ezrin in intact and acrosome-reacted sperm was confirmed by western blot experiments. In addition, the interaction of CD46 and ezrin was detected by co-immunoprecipitation. Based on these findings, we propose that CD46 interaction with actin is mediated by ezrin in mouse sperm. Keywords: acrosome reaction, ezrin, CD46, actin, sperm
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Adamová 2.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Adamová 813 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Adamová 581 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 153 kB