velikost textu

Fluórované mikropolutanty v životnom prostredí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fluórované mikropolutanty v životnom prostredí
Název v češtině:
Fluorované mikropolutanty v životním prostředí
Název v angličtině:
Fluorinated micropollutants in the environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Nicolette Hatasová
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Petr Klusoň, Dr.
Id práce:
197820
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (NOZP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
fluórované mikropolutanty, PFOS, stanovenie, monitoring
Klíčová slova v angličtině:
fluorinate micropollutants, PFOS, determination, monitoring
Abstrakt:
Abstrakt Perfluórované látky (PFCs) sa radia medzi perzistentné organické polutanty. Ich rozsiahle použitie v koncových produktoch určených pre nás, spotrebiteľov vedie k nárastu ich výskytu v povrchovej a podzemnej vode, pôde a vzduchu a celkovo vo svetovom ekosystéme. V tejto diplomovej práci bola vyvinutá metóda na stanovenie 19 perfluórovaných látok. Táto metóda bola použitá pre detekciu PFCs v reálnych vzorkách pitnej vody a vo vzorkách čistiarenského kalu v Českej republike. Metóda je založená na pre-extrakcii vzoriek a následnej kvapalinovej chromatografii s hmotnostným detektorom s negatívnou chemickou ionizáciou (LC-MS). Na stanovenie vodných vzoriek bola vyvinutá metóda extrakcie na pevnej fáze (SPE), pomocou ktorej boli vyhodnotené reálne koncentrácie PFCs v 8 vzorkách pitnej vody z ČR. Celkový súčet koncentrácií analyzovaných PFCs vo vzorkách bol 4 – 23 ng/L. Pri spracovaní čistiarenského kalu pomocou zrýchlenej extrakcie rozpúšťadlom (ASE) bol pozorovaný matricový efekt, ktorý ovplyvňoval ionizáciu a viedol k falošným, pozitívnym resp. negatívnym výsledkom. Pre odstránenie matričných látok boli použité kolónky SPE ENVI-Carb. Pomocou takto optimalizovanej metódy bolo analyzovaných celkovo 23 vzoriek čistiarenských kalov z rôznych lokalít v ČR. Najviac zastúpená látka vyskytujúca sa v životnom prostredí, perfluóroktán sulfonát (PFOS), bol detegovaný v reálnych vzorkách kalu v rozmedzí 5 – 386 ng/g. Celková koncentrácia C4-C14 perfluórovaných karboxylových kyselín vo vzorkách kalu dosahovala hodnôt až 126 ng/g. Najvyšší výskyt PFOS a perfluóroktánovej kyseliny (PFOA) v kale bol spojený s čistiarňami v blízkosti priemyselnej oblasti. Kľúčové slová: fluórované látky, PFOS, stanovenie, monitoring
Abstract v angličtině:
Abstract Perfluorinated compounds (PFCs) are considered as persistent organic pollutants. Their extensive use in various products leads to increase of their occurence in surface and ground water, soil, air and, generally, in the global ecosystem. In this diploma thesis, method for detection and quantification of 19 perfluorinated compounds was developed. This method was used for analysis of real drinking water and sewage sludge samples from Czech Republic. It is based on pre-extraction step and consecutive liquid chromatography with mass spectrometry, using negative chemical ionization (LC-MS). We developed a method for analysis of water samples, using solid-phase extraction (SPE). Using this method, concentrations of PFCs in 8 samples of drinking water from Czech Republic were evaluated. Total concentration of analyzed PFCs was 4 – 23 ng/L. Processing of sewage sludge samples using accelerated solvent extraction (ASE) showed matrix effect, which influenced ionization and led to false positive/negative results. For supression of the matrix compounds, we used SPE Envi-Carb columns. Using this optimised method, 23 sewage sludge samples from different locations in Czech Republic were analyzed. The most represented PFC in the environment, perfluoroctane sulfonate (PFOS), was detected in concentrations 5 – 386 ng/g. Total concentration of C4-C14 perfluorinated carboxylic acids in sewage sludge samples reached 126 ng/g. The highest concentrations of PFOS and PFOA were connected with water treatment plants in vicinity of industrial production. Key words: fluorinated compounds, PFOS, determination, monitoring
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nicolette Hatasová 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nicolette Hatasová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nicolette Hatasová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Petr Klusoň, Dr. 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 154 kB