velikost textu

Mechanismy vyloučení superinfekce u živočišných virů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy vyloučení superinfekce u živočišných virů
Název v angličtině:
Mechanisms of superinfection exclusion by animal viruses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpánka Vlachová
Vedoucí:
RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.
Id práce:
197811
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
virová infekce, živočišné viry, homologní interference, vyloučení superinfekce, mechanismy vyloučení
Klíčová slova v angličtině:
viral infection, animal viruses, homologous interference, superinfection exclusion, mechanisms of exclusion
Abstrakt:
Abstrakt Virová interference se objevuje u homologních i heterologních virů a může významně ovlivnit infekci. Takovým ovlivněním může být i vyloučení superinfekce, které je jakýmsi obranným mechanismem využívaným napříč celou škálou virů. Vyloučení superinfekce může nastat v různých krocích replikačního cyklu viru. Ačkoliv se jedná o poměrně běžně se vyskytující funkci viru, většina mechanismů vyloučení superinfekce zatím není zcela objasněná. Stejně tak i proteiny, které se na vyloučení superinfekce podílejí, nejsou většinou známé. Tato práce je shrnutím dosavadních poznatků z oblasti virové interference živočišných virů, se zaměřením především na homologní interferenci a mechanismy vyloučení superinfekce. Výzkum fenoménu vyloučení superinfekce má velký potenciál pro vývoj nové antivirové léčby, diagnostiky virů a také pochopení interakcí mezi viry. Klíčová slova: Virová infekce, živočišné viry, homologní interference, vyloučení superinfekce, mechanismy vyloučení
Abstract v angličtině:
Abstract Viral interference can be found in both homologous and heterologous viruses and may have significant impact on the infection. One of such impacts is superinfection exclusion, which is a defence mechanism used by a wide variety of viruses. The superinfection exclusion may occur in different steps of viral life cycle. Despite being a common viral function, most of the mechanisms of exclusion stay yet undefined, same as proteins, which are taking part in superinfection exclusion. This work is a summary of knowledge in the field of interference between animal viruses, with focus on homologous interference and mechanisms of superinfection exclusion. Research of this phenomenon can bring important information for the development of new antiviral treatment, virus diagnosis and understanding of interactions between viruses. Key words: Viral infection, animal viruses, homologous interference, superinfection exclusion, mechanisms of exclusion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpánka Vlachová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpánka Vlachová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpánka Vlachová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Horníková, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. 318 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB