velikost textu

Role histonových modifikací a genové exprese v myší spermatogenezi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role histonových modifikací a genové exprese v myší spermatogenezi
Název v angličtině:
The role of histone modifications and gene expression in mouse spermatogenesis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Klára Křivánková
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Mihola, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petr Jansa, CSc.
Id práce:
197806
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
myš domácí, plodnost, spermatogeneze, Prdm9, H3K36me3, hybridní sterilita, Psmb1, transgen
Klíčová slova v angličtině:
house mouse, fertility, spermatogenesis, Prdm9, H3K36me3, hybrid sterility, Psmb1, transgene
Abstrakt:
Abstrakt Předpokladem sexuálního rozmnožování je u samců produkce haploidních spermií. Protein PRDM9 je histonová metyltransferáza lokalizující místa meiotické rekombinace řady savců. Myší samci kmene C57BL/6J (B6) deficientní pro Prdm9 (Prdm9-/-) jsou sterilní, zatímco Prdm9-/- samci kmene PWD/Ph (PWD) mají snížený počet spermií. Porovnání rozmístění trimetylovaného lysinu 36 histonu 3 (H3K36me3) v genomu Prdm9- /- samců těchto dvou kmenů přispěje ke zjištění role této epigenetické modifikace v meiotické rekombinaci a v rozdílné plodnosti Prdm9-/- samců. Druhá část práce se zabývá transgenními samci. Samčí potomci první generace křížení samice B6 a samce PWD (B6PF1) mají snížené parametry plodnosti kvůli nekompatibilitě Prdm9 alel. U B6PF1 hybridů nesoucích transgen CHORI-34-289M8 či RP24-346I22 jsou parametry plodnosti ještě nižší. Ze stanovení relativní míry transkripce tří genů z transgenu a její korelace s počtem spermií byl za kandidátní gen, podílející se na snížení fertilních parametrů transgenních B6PF1 hybridů, určen gen kódující proteazomální podjednotku Psmb1. Důvodem snížené plodnosti by tak mohly být defekty v sestavování proteazomu. Studium fitness transgenních živočichů je důležité nejen pro základní výzkum, ale i z hlediska možností jejich uplatnění mimo výzkumná pracoviště.
Abstract v angličtině:
Abstract The production of haploid sperm is a precondition for sexual reproduction of males. PRDM9 protein is a histone methyltransferase which localizes sites of meiotic recombination in many mammals. Mouse males of the C57BL/6J (B6) strain deficient for Prdm9 (Prdm9-/-) are sterile, while Prdm9-/- males of PWD/Ph (PWD) strain have reduced sperm count. The comparison of the distribution of trimethylation of histone 3 on lysine 36 (H3K36me3) in genome of Prdm9-/- males of these two strains will help to determine the role of this epigenetic modification on meiotic recombination and fertility of Prdm9-/- males. The second part of this thesis is focused on transgenic males. Male offspring from the first generation of B6 female and PWD male crosses (B6PF1) have reduced fertility parameters due to incompatibility of Prdm9 alleles. The fertility parameters of B6PF1 hybrids carrying CHORI-34-289M8 or RP24-346I22 transgene are even lower. The candidate gene, which participates in the reduction of fertility of the transgenic B6PF1 hybrids, was determined as the proteasome subunit encoding gene Psmb1, because its relative transcription level best correlates with sperm count. The reason of lowered fertility thus might be a defect in proteasome assembly. The investigation of the fitness of transgenic animals is important not only for basic but also for applied research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Křivánková 2.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Klára Křivánková 455 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Křivánková 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Křivánková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Mihola, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petr Jansa, CSc. 307 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 154 kB