velikost textu

Účinky vybraných flavonoidů na izolovaných aortálních kroužcích potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinky vybraných flavonoidů na izolovaných aortálních kroužcích potkana
Název v angličtině:
The effects of some flavonoids on isolated rat aortic rings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Fišrová
Vedoucí:
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Id práce:
197775
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
flavonoidy, izolovaná aorta
Klíčová slova v angličtině:
flavonoids, isolated aorta
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Martina Fišrová Školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Název diplomové práce: Účinky vybraných flavonoidů na izolovaných aortálních kroužcích potkana Flavonoidy jsou rostlinné sekundární metabolity, které jsou v přírodě hojně zastoupené. Jsou známé svým širokým spektrem účinků a mnoho z nich má příznivé vlivy na lidský organismus. Mají především antioxidační a protizánětlivé vlastnosti a účinky na kardiovaskulární systém – způsobují vasodilataci. Cílem této práce byl výzkum vasorelaxačních účinků vybraných flavonoidů ze skupiny flavolignanů – 2,3-dehydrosilybinu A (DHS-A), 2,3-dehydrosilybinu B (DHS-B) a jejich metabolitů, které jsou složkou silymarinového komplexu, vyskytujícím se v rostlině Silybum marianum (Asteraceae). Vasorelaxační potenciál testovaných látek byl ověřen v ex vivo podmínkách na izolovaných aortálních kroužcích potkana. Byl měřen účinek vzrůstajících dávek jednotlivých látek na prekontrahované aortální kroužky s intaktním endotelem. Z naměřených hodnot byly sestaveny DRC křivky a stanoveny hodnoty EC50. Z analýzy výsledků vyplývá, že nejvyšší aktivitu měl DHS-A (EC50 = 30,1 µmol/l). Účinný byl také jeho metabolit 2,3-dehydrosilybin A-20-O-sulfát (EC50 = 42,5 µmol/l). DHS-B ani jeho metabolit 2,3-dehydrosilybin B-20-O-sulfát nevykázal žádný účinek.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Farmacology & Toxikology Student: Martina Fišrová Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Title of diploma thesis: The effects of some flavonoids on isolated rat aortic rings Flavonoids are secondary plant metabolites that are profusely represented in nature. They are known for their wide range of effects and many of them have beneficial effects on the human body. Above all, they have anti-bacterial and anti-inflammatory properties and effects on cardiovascular system - they cause vasodilation. The aim of this diploma thesis was to investigate vasorelaxation effects of selected flavonoids from the group of flavonolignans – 2,3-dehydrosilybin A (DHS-A), 2,3-dehydrosilybin B (DHS-B) and metabolites, which are components of the silymarin complex found in the plant Silybum marianum (Asteraceae). The vasorelaxation potential of tested substances was verified in ex vivo conditions on isolated rat aortic rings. The effect of increasing doses of individual substances in precontracted aortic rings with intact endothelium was measured. From the measured values, the DRC curves were constructed and EC50 values were determined. The analysis of the results shows, that DHS-A (EC50 = 30,1 µmol/l) had the most signifiant activity. Its metabolite 2,3-dehydrosilybin A-20-O-sulfate (EC50 = 42,5 µmol/l) was also effective. Neither DHS-B nor its metabolite 2,3-dehydrosilybin B-20-O-sulfate showed no vasodilatory effect.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Fišrová 2.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Fišrová 614 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Fišrová 529 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB