text size

Nadaný žák na základní škole – možnosti rozvíjení v předmětu český jazyk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Nadaný žák na základní škole – možnosti rozvíjení v předmětu český jazyk
Titile (in english):
Intelectually gifted pupil in the basic school – development in Czech language classes
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Lenka Chejnovská
Supervisor:
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Thesis Id:
197773
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language — Foundations of Humanities (N ČJ-ZSV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/05/2018
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Nadaný žák, nadání, modely nadání, jazyková inteligence, talent, vzdělávání, didaktika ČJ
Keywords:
Gifted pupil, giftedness, talent models, language intelligence, talent, education, didactives
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá intelektově nadanými jedinci a z užšího hlediska nadanými žáky v předmětu český jazyk na druhém stupni základní školy. V teoretické cásti se autorka věnuje nadání, definicím a pojmům z této problematiky, známým modelům od různých autorů, charakteristikám nadaných dětí, přístupy českých škol ke vzdelávání těchto dětí i mimoškolním možnostem k rozvoji schopností nadaných jedinců. Práce se dále zabývá problematikou jazykové inteligence a osobností učitele. Hlavním cílem je podat reálný obraz toho, jak pohlíží učitelé českého jazyka na nadané žáky a jaké odlišnosti vidí mezi nadanými jedinci a běžnými žáky. Dále autorka práce hledá rozdíly mezi schopnostmi nadaných žáků v českém jazyce a ostatními žáky při plnění zadaných úkolů. V neposlední řadě pak sleduje pohled samotných žáků na vzdělávání. V prakticke casti jsou pomocí metody strukturovaneho rozhovoru zjistovány informace a názory vyučujících nadanych žáků k výuce českého jazyka, s přihlédnutím k poznámkám samotných žáků. Dále jsou vypracované, na základě zjištěných teoretických poznatků, praktické úlohy v oboru český jazyk, které byly vyzkoušeny v praxi nadanými i běžnými žáky a následně byly jejich výsledky vyhodnoceny a srovnány. Šetření ukázalo, že nadaní se nemusí vždy diametrálně lišit od svých vrstevníků. Někteří nadaní chybují v některých oblastech jazyka, především v pravopisu.
Abstract:
ABSTRACT This diploma thesis deals with intellectually talented individuals and from the narrower point of view, gifted pupils in the subject of Czech language at the second level of elementary school. In the theoretical part, the author deals with the talents, definitions and concepts of this issue, existing models from various authors, characteristics of gifted children, approaches of Czech schools to the education of these children and extra-curricular possibilities for the development of their talent. This thesis also deals with linguistic intelligence and personality of the teacher. The main objective is to give a realistic picture of how teachers of the Czech language view gifted pupils and what differences they find between gifted individuals and ordinary students. Furthermore, the author of the thesis searches for the differences between the capabilities of pupils gifted at the Czech language and other pupils in fulfilling the assigned tasks. Last but not least, what is the point of view on education of the pupils themselves. In the practical part, using the structured interview method, information and opinions from teachers of talented pupils and pupils themselves to the teaching of the Czech language are collected. In addition to that, on the basis of the theoretical data gathered, practical tasks in the field of Czech language were developed, which were tested in practice by gifted and ordinary pupils and their results were then evaluated and compared. The analysis has shown that gifted pupils do not always have to diametrically differ from their peers. Some talented children are weaker and tend to make mistakes in some areas of the language too.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lenka Chejnovská 1.29 MB
Download Abstract in czech Bc. Lenka Chejnovská 244 kB
Download Abstract in english Bc. Lenka Chejnovská 143 kB
Download Supervisor's review PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 305 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 373 kB
Download Defence's report PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 155 kB