velikost textu

Nadaný žák na základní škole – možnosti rozvíjení v předmětu český jazyk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nadaný žák na základní škole – možnosti rozvíjení v předmětu český jazyk
Název v angličtině:
Intelectually gifted pupil in the basic school – development in Czech language classes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Chejnovská
Vedoucí:
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Id práce:
197773
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (N ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nadaný žák, nadání, modely nadání, jazyková inteligence, talent, vzdělávání, didaktika ČJ
Klíčová slova v angličtině:
Gifted pupil, giftedness, talent models, language intelligence, talent, education, didactives
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá intelektově nadanými jedinci a z užšího hlediska nadanými žáky v předmětu český jazyk na druhém stupni základní školy. V teoretické cásti se autorka věnuje nadání, definicím a pojmům z této problematiky, známým modelům od různých autorů, charakteristikám nadaných dětí, přístupy českých škol ke vzdelávání těchto dětí i mimoškolním možnostem k rozvoji schopností nadaných jedinců. Práce se dále zabývá problematikou jazykové inteligence a osobností učitele. Hlavním cílem je podat reálný obraz toho, jak pohlíží učitelé českého jazyka na nadané žáky a jaké odlišnosti vidí mezi nadanými jedinci a běžnými žáky. Dále autorka práce hledá rozdíly mezi schopnostmi nadaných žáků v českém jazyce a ostatními žáky při plnění zadaných úkolů. V neposlední řadě pak sleduje pohled samotných žáků na vzdělávání. V prakticke casti jsou pomocí metody strukturovaneho rozhovoru zjistovány informace a názory vyučujících nadanych žáků k výuce českého jazyka, s přihlédnutím k poznámkám samotných žáků. Dále jsou vypracované, na základě zjištěných teoretických poznatků, praktické úlohy v oboru český jazyk, které byly vyzkoušeny v praxi nadanými i běžnými žáky a následně byly jejich výsledky vyhodnoceny a srovnány. Šetření ukázalo, že nadaní se nemusí vždy diametrálně lišit od svých vrstevníků. Někteří nadaní chybují v některých oblastech jazyka, především v pravopisu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with intellectually talented individuals and from the narrower point of view, gifted pupils in the subject of Czech language at the second level of elementary school. In the theoretical part, the author deals with the talents, definitions and concepts of this issue, existing models from various authors, characteristics of gifted children, approaches of Czech schools to the education of these children and extra-curricular possibilities for the development of their talent. This thesis also deals with linguistic intelligence and personality of the teacher. The main objective is to give a realistic picture of how teachers of the Czech language view gifted pupils and what differences they find between gifted individuals and ordinary students. Furthermore, the author of the thesis searches for the differences between the capabilities of pupils gifted at the Czech language and other pupils in fulfilling the assigned tasks. Last but not least, what is the point of view on education of the pupils themselves. In the practical part, using the structured interview method, information and opinions from teachers of talented pupils and pupils themselves to the teaching of the Czech language are collected. In addition to that, on the basis of the theoretical data gathered, practical tasks in the field of Czech language were developed, which were tested in practice by gifted and ordinary pupils and their results were then evaluated and compared. The analysis has shown that gifted pupils do not always have to diametrically differ from their peers. Some talented children are weaker and tend to make mistakes in some areas of the language too.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Chejnovská 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Chejnovská 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Chejnovská 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. 373 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 155 kB