velikost textu

Glial cells and their role in amyotrophic lateral sclerosis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Glial cells and their role in amyotrophic lateral sclerosis
Název v češtině:
Gliové buňky a jejich role v amyotrofické laterální skleróze
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Vaňátko
Vedoucí:
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
197763
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
amyotrofická laterální skleróza, ALS, motorické neurony, gliové buňky, astrocyty, mikroglie, oligodendrocyty, NG2-glie
Klíčová slova v angličtině:
amyotrophic lateral sclerosis, ALS, motor neuron, glia, astrocyte, microglia, oligodendrocyte, NG2-glia
Abstrakt:
Abstrakt Amyotrofická laterální skleróza (ALS, též známá jako Lou Gehrigova choroba) je progresivní neurodegenerativní onemocnění. Postihuje horní i dolní motorické neurony v motorické kůře mozku, v mozkovém kmeni a míše a způsobuje jejich smrt, následkem čehož dochází k denervaci svalů. To v důsledku vede ke slabosti a svalové atrofii celého těla, postupně dochází ke ztrátě schopnosti pohybu, mluvení, žvýkání a polykání, a nakonec i dýchání, což má za následek úmrtí postiženého jedince. Přestože ALS byla popsána již v roce 1869, snahy o nalezení léku jsou zatím bezúspěšné. Zatímco dřívější studie se zaměřovaly přímo na motorické neurony, pozornost vědecké obce se během posledních let přesunula ke gliovým buňkám. Gliové buňky jsou nezbytné pro správné fungování a přežití neuronů a zřejmě hrají důležitou roli při vzniku a progresi ALS. Cílem této práce je shrnout poznatky o roli gliových buněk při ALS za poslední roky, se zaměřením na čtyři konkrétní typy glií, jmenovitě astrocyty, mikroglie, oligodendrocyty a NG2-glie. Klíčová slova: amyotrofická laterální skleróza, ALS, motorické neurony, gliové buňky, astrocyty, mikroglie, oligodendrocyty, NG2-glie
Abstract v angličtině:
Abstract Amyotrophic lateral sclerosis (ALS, also known as Lou Gehrig’s disease) is a progressive neurodegenerative disorder. It affects upper and lower motor neurons in the brain motor cortex, the brain stem and the spinal cord, causing their death, which results in denervation of voluntary muscles. Progressive muscle weakness and atrophy throughout the entire body gradually leads to worsening of the ability to move, speak, chew, swallow and eventually breath. Ultimately it results in affected individual’s death due to respiratory muscle failure. Although first identified in 1869, no cure for ALS has been yet found. While early studies focused mainly on the research of motor neurons themselves, the attention has shifted towards glial cells in the past two decades. Glial cells are essential for proper neuron functioning and survival and it appears that they play a major role in ALS progression. The goal of this thesis is to review and summarize findings on the role of glial cells in ALS over the last years, focusing on four specific types of glial cells, namely astrocytes, microglia, oligodendrocytes and NG2-glia. Key words: amyotrophic lateral sclerosis, ALS, motor neuron, glia, astrocyte, microglia, oligodendrocyte, NG2-glia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Vaňátko 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Vaňátko 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Vaňátko 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miroslava Anděrová, CSc. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB