velikost textu

Faktory ovplyvňujúce účinnosť protinádorovej terapie blokujúcej signalizačnú dráhu PD-1/PD-L1 a prediktívne biomarkery tejto liečby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovplyvňujúce účinnosť protinádorovej terapie blokujúcej signalizačnú dráhu PD-1/PD-L1 a prediktívne biomarkery tejto liečby
Název v češtině:
Faktory ovlivňující účinnost protinádorové terapie blokující signalizační dráhu PD-1/PD-L1 a prediktivní biomarkery této léčby
Název v angličtině:
Factors affecting the efficacy of anti-tumor therapy by blocking the PD-1/PD-L1 signaling pathway and predictive biomarkers of this treatment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miriam Majerová
Vedoucí:
RNDr. Michal Šmahel, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Id práce:
197741
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
PD-1, PD-L1, nádorová imunoterapie, biomarker
Klíčová slova v angličtině:
PD-1, PD-L1, cancer immunotherapy, biomarker
Abstrakt:
Abstrakt V posledných rokoch sa čoraz väčšia pozornosť venuje postupom protinádorovej liečby, ktoré využívajú samotný imunitný systém pacienta, namiesto tradičných postupov. Jedným druhom takejto liečby je použitie inhibítorov kontrolných bodov imunitných reakcií. Blokovanie signalizačnej dráhy PD-1/PD-L1 predstavuje jednu z hlavných druhov imunoterapie využívajúcej imunitné bunky pacienta k zničeniu nádorov. Napriek pozitívam vyplývajúcim z tejto liečby veľká časť pacientov neodpovedá. Pozornosť sa preto upriamuje na lepšie pochopenie mechanizmov imunitného systému, ale aj faktorov, ktoré na účinnosť liečby vplývajú. Dôležité je hľadať a sumarizovať prediktívne biomarkery, na základe ktorých by bolo možné vybrať pacientov s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahnutia pozitívneho výsledku liečby. Prinieslo by to väčšie percento pozitívne odpovedajúcich pacientov a predchádzalo by sa zbytočnej záťaži organizmu. Kľúčové slová: kontrolné body imunitných reakcií, imunoterapia, inhibítory, PD-1, PD-L1, biomarkery
Abstract v angličtině:
Abstract In recent years there has been a focus on cancer therapies that use patient’s immune system instead of invasive traditional methods. One such method of immunotherapy is using checkpoint inhibitors. Blockade of PD-1/PD-L1 signaling pathway is one of main immunotherapy approaches utilizing patient’s immune cells to combat cancer cells. Despite of positives that come along with this blockade, many patients do not respond to treatment. Therefore, better understanding of immune mechanisms and factors that affect the efficacy is needed. Finding and summarizing predictive biomarkers play an important role in selection of patients with highest chances of positive outcome and it could result in higher percentage of positively responding patients. It could also prevent patients from experiencing adverse events and unnecessary discomfort. Key words: immune checkpoints, immunotherapy, inhibitors, PD-1, PD-L1, biomarkers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miriam Majerová 757 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miriam Majerová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miriam Majerová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. 153 kB