velikost textu

Stanovení reliability Úchopového testu pro pacienty po cévní mozkové příhodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení reliability Úchopového testu pro pacienty po cévní mozkové příhodě
Název v angličtině:
Determining reliability of Grip Test for patients after stroke
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Kvapilová
Vedoucí:
Mgr. Kristýna Hoidekrová
Oponent:
Mária Krivošíková
Id práce:
197735
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Ergoterapie (NBER)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
test – retest reliabilita, standardizace, úchopový test, jemná motorika
Klíčová slova v angličtině:
test – retest reliability, standardization, grip test, fine motor skills
Abstrakt:
Abstrakt diplomové práce: Standardizace motorických testů je v poslední době na vzestupu ve všech zdravotnických profesích včetně ergoterapie. Tato práce se zabývá stanovením test – Úchopového testu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Úchopový test vznikl Rehabilitačním ústavu Kladruby zhruba v letech minulého století na základě potřeby 80. ergoterapeutů hodnotit úchopovou funkci ruky. Teoretická část pojednává o úchopu, hodnocení ergoterapii a standardizaci. Pro praktickou část bylo testováno 60 pacientů subakutní fázi cévní mozkové příhody. Vzorek obsahoval 36 mužů a 24 žen ve věku 35 – let. Pacienti měli různou tíži parézy, od lehké až po velmi těžkou. Testování probíhalo dvou různých časech. První testování proběhlo 1. týden hospitalizace v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Retest byl prováděn po 3 týdnech od prvního testování stejnou osobou. Data obou měření byla korelována z celkového skóre Úchopového testu a dále u všech 21 položek zvlášť. Výsledný koeficient testu vyšel 0,89. Prokázalo se, že u všech 21 položek byla korelace vyšší než 0,7. Korelace ve většině případů nabývala hodnost 0,8 – 0,9, což značí vysokou míru test – retest reliability. Dále výzkumná část obsa paní Annou Horkou, která se podílela na vzniku Úchopového testu, ke kterému není k dispozici žádná
Abstract v angličtině:
Abstract Standardization of motor tests has recently been on the rise in all healthcare professions, including occupational therapy. This diploma thesis deals with the determination of test - retest reliability of the Grip test in patients after stroke. The Grip test was developed at the Rehabilitační ústav Kladruby in the 1980s, based on the need of occupational therapists to evaluate the grip function of the hand. The theoretical part deals with grip, evaluation in occupational therapy and standardization. For the practical part, 60 patients were tested in the subacute stage of stroke. The sample contained 36 men and 24 women aged 35-65 years. Patients had different degrees of paresis, from light to very severe. The testing took place at two different times. The first testing took place in the 1st week of hospitalization in the Rehabilitační ústav Kladruby. Retest was performed 3 weeks after the first test by the same person. The data of both measurements were correlated for total score Grip test and for 21 test items separately. The Grip test correlation coefficient is 0.89. The correlation was higher than 0.7 for all 21 items. In most cases, the correlation was 0.8 - 0.9, which means a high level of test - retest reliability. Furthermore, the research part contains an interview with Mrs. Anna Horká, who participated in development of the Grip test.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Kvapilová 4.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Kvapilová 3.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Kvapilová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Kvapilová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kristýna Hoidekrová 4.05 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mária Krivošíková 5.45 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 752 kB