velikost textu

Právní úprava odměňování žen a mužů v evropském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava odměňování žen a mužů v evropském právu
Název v angličtině:
European legal regulation of the remuneration of women and men
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Brabcová
Vedoucí:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Id práce:
197726
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rovnost odměňování, práce stejné hodnoty, diskriminace žen
Klíčová slova v angličtině:
equal pay, work of equal value, discrimination against women
Abstrakt:
Právní úprava odměňování žen a mužů v evropském právu Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje právní úpravě rozdílů v odměňování v evropském právu. Navzdory zakotvení rovnosti žen a mužů v mezinárodních, regionálních i vnitrostátních právních systémech, není skutečné naplňování zásady rovnosti odměňování žen a mužů v evropských státech uspokojivé. Tato práce se věnuje přehlednému shrnutí relevantní právní úpravy rovnosti odměňování na mezinárodní a evropské úrovni. Práce se v rámci jednotlivých právních systémů zabývá podrobností právní úpravy, existencí kontrolních a vymáhacích mechanismů a skutečnému uplatňování právní úpravy zásady rovnosti odměňování prostřednictvím těchto mechanismů. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou vymezeny hlavní pojmy, které jsou v této práci používány. Zejména se jedná o pojmy rovnosti a diskriminace. Dále jsou vymezeny pojmy pohlaví, gender a rozdíly v odměňování. Druhá kapitola se věnuje právní úpravě rovnosti odměňování na úrovni OSN. V práci je rozebrána relevantní právní úprava obsažená v Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen a v relevantních úmluvách Mezinárodní organizace práce, včetně mechanismů, které slouží k naplňování těchto úmluv. Třetí kapitola se věnuje právní úpravě rovnosti odměňování žen a mužů přijaté Radou Evropy. Vedle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva se tato kapitola věnuje také Evropské sociální chartě a jejím kontrolním mechanismům. Na závěr se kapitola věnuje relevantnímu soft law, které přijala Rady Evropy. Poslední kapitola se zabývá právní úpravou rovnosti odměňování přijatou na půdě Evropské unie. Pozornost je věnována právní úpravě na primární úrovni, na sekundární úrovni pak zejména Směrnici 2006/54 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Tato kapitola se dále věnuje relevantní judikatuře Soudního dvora EU a soft law přijatému orgány EU. Pozornost je také věnována vymahatelnosti práva Evropské unie. Závěrem práce jsou zmiňované právní systémy posouzeny a je zhodnocena jejich dostatečnost a efektivnost. Klíčová slova: rovnost odměňování, práce stejné hodnoty, diskriminace žen
Abstract v angličtině:
European legal regulation of the remuneration of women and men Abstract This thesis focuses on the legal regulation of the principle of equal pay in European law. Despite the fact that the priciples of equality of men and women are anchored in the international, regional and national laws, the actual fulfulment of the principle of equal pay in the European countries is not satisfactory. This thesis is trying to provide a systematic overview of the relevant legal regulation of the principle of equal pay on the international and European level. Within the respective legal systems, this thesis focuses on the particularity of the regulation, on the existence of controll and enforcing mechanism and on the actual aplication of the principle of equal pay through these mechanisms. The thesis is divided into four chapters. The first chapter defines the concepts essential for this thesis. In particular, it contains definitions of concepts of equality and discrimination. Furthermore, the concepts of sex, gender and diferences in remuneration are defined. The second chapter focuses on the legal regulation of equal pay as adopted by the UN. It analyses the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women and the relevant treaties of the International labour organisation, including the overview of the respective enforcement mechanisms. The third chapter describes the regulation of equal pay by the Council of Europe. Alongside the European Convention on Human Rights and the relevant decisions of the European Court for Human Rights, this chapter also focuses on the European social chart and its control and enforcing mechanisms. It also contains the description of the relevant soft law adopted by the Council of Europe. The last chapter is devoted to the legal regulation of the principle of equal pay in the European Union. The focus is on the primary and secondary legislation, within the latter the focus is mostly on the Directive 2006/54 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation. The chapter is further analysing the relevant decisions of the Court of Justice of the EU and it focuses on soft law adopted by the EU bodies as well. In the conclusion of the thesis, the respective legal systems are compared and their sufficiency and effectivness is being evaluated. Key words: equal pay, work of equal value, discrimination against women
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Brabcová 1010 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Brabcová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Brabcová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 152 kB