velikost textu

Svoboda a autonomie v díle Jeana Paula Sartra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svoboda a autonomie v díle Jeana Paula Sartra
Název v angličtině:
Freedom and autonomy in work of Jean-Paul Sartre
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Polánka
Vedoucí:
PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Oponent:
PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.
Id práce:
197704
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra filozofie (28-05)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jean-Paul Sartre, Existencialismus, Svoboda, Autonomie
Klíčová slova v angličtině:
Jean-Paul Sartre, Existencialism, Freedom, Autonomy
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce "Svoboda a autonomie v díle Jeana Paula Sartra" se zabývá Sartrovou literární tvorbou a dramaty. Snaží se najít určité prvky autorovi filozofie, které jsou v jeho příbězích obsaženy. V první části práce jsem proto naznačil některé podstatné tématické okruhy vycházející z autorových filozofických děl – Svobodu a odpovědnost člověka; Pocit úzkosti a následná neupřímnost; Svobodu v mezilidských vztazích. Přítomnost uvedených témat jsem následně pozoroval během podrobné analýzy Sartrovy literární tvorby a dramat. Podařilo se mi prokázat, že Sartrova divadelní a literární tvorba nejen obsahuje uvedené tématické prvky, ale je dokonce uzpůsobena tak, aby tato filozofická témata z povídek, románů, či divadelních her vystupovala. Tím je potvrzena teze, že Sartre tvořil svá literární díla a dramata z důvodu šíření vlastních filozofických myšlenek do celé společnosti. Osobně jsem toto ohodnotil jako velký přínos autora.
Abstract v angličtině:
Abstract Master essay "Freedom and autonomy in work of Jean-Paul Sartre" engages Sartre´s literature and drama. It is trying to find some elements of the author's philosophy, which are included in his stories. Because of that, I indicated some significant thematic spheres based on author s phil- osophical works – Freedom and responsibility of human; Feeling of anxiety and subsequent insincerity; Freedom in interpersonal relationships. Significantly I observed the presence of mentioned themes during detailed analysis of Sartre's fictions and dramas. I managed to prove that Sartre's literature and dramas don't just include mentioned thematic elements, but it is even adapted to display these philosophical themes in the stories, novels or dramas. It confirms the thesis that Sartre was creating his literature and dramas to spread his own philosophical ideas to whole society. Personally, I evaluate this as the big contribution of the author.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Polánka 426 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Polánka 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Polánka 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloslava Blažková, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 152 kB