velikost textu

Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Název v angličtině:
Topical issues of the regulation of international air carriage
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Zima
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
197702
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní letecká doprava, odpovědnost leteckého dopravce, práva cestujících v letecké dopravě
Klíčová slova v angličtině:
international air carriage, air carrier´s liability, air passenger´s rights
Abstrakt:
regulace mezinárodní letecké přepravy Předkládaná práce si klade za cíl seznámit čtenáře s fenoménem mezinárodní letecké přepravy. Toto velmi rychle se rozvíjející odvětví dopravy stojí za pozornost především z důvodu jeho praktické využitelnosti. část práce se věnuje vymezením základních pojmů, se kterými se čtenář pochopení aktuálních otázek je třeba se rovněž seznámit historickým vývojem letecké dopravy, jež především ve 20. století zažila prudký rozvoj, jež postupně vedl současné moderní letecké přepravě na velké vzdálenosti, jak ji známe Ve druhé části je pozornost věnována základním pramenům právní úpravy letecké dopravy, a to jak na úrovni mezinárodní, evropské tak i české. Opomenuty nejsou ani přepravní zvyklosti a judikatura, jež nabývá poslední dobou na významu čím dál více. třetí části se autor zabývá jednotlivými právy cestujících v Ve letecké dopravě a odpovědností dopravce. Vzhledem k tomu, že se přeprava letadly stala zejména nedávné době velmirozšířeným druhem dopravy, je zapotřebí upozornit čtenáře z řad cestujících na možné problémy, kterým mohou čelit, a jak se s nimi vypořádat. Z důvodu je v této časti práce pojednáno o situacích, do kterých se cestující může dostat. Konkrétně se čtenář seznámí s případě zpoždění jeho spoje, zrušeného letu či odepřením nástupu na palubu letadla, ale i v praxi častými problémy se ztrátou či poškozením zavazadel. Čtenář po přečtení této diplomové práce získá ucelený přehled nejen se mezinárodní letecká doprava vyvíjela z historického hlediska, ale především z praktického hlediska velmi užitečných informací o právech cestujících. Dynamická oblast očekávat další právní regulaci a posílení práv cestujících.
Abstract v angličtině:
Abstract Topical issues of the regulation of international air carriage The object of this presented thesis is to inform readers about the phenomenon of the international air carriage. This rapidly growing transport industry is bringing attention mainly because of its thorough practical usability. The first part of the thesis is dedicated to the specification of the basic concepts, these will be found in the rest of the thesis all through. To comprehend the actual topical issues it is essential for the reader to familiarize with the historical development of the air carriage. Especially in the 20th century the air carriage went through a swift progress that lead to a recent modern aerial transportation for long distances as we know these days. The second part draws attention into the basic legal sources of the air carriage concentrating not only on the international and European level but also on the Czech laws. Transport customs are not omitted, neither is practice of the courts that has a growing importance. Author of this paper engages in particular rights of the passengers in the air transportation and subsequent liability of the carrier in the third part of the thesis. Recently travelling through the air has become a very commonly used method of transport. From this reason it is necessary to point out that readers and potential passengers may face some problems when using the airplanes to travel. Situations that can arise are described in this chapter. Readers learn specifically about the passenger´ s claims in the case of delay or cancellation of passenger´s flights and denied boarding, baggage lost, destruction or damage etc. 76 After reading this thesis the readers gain a comprehensive knowledge not only about the historical development of the international air carriage but mostly about their passenger´s rights which is very useful for practical life. Dynamically growing air industry will develop in the upcoming years so more regulation is to be expected as well as passenger´s rights improvement. Klíčová slova Odpovědnost leteckého dopravce Práva cestujících v letecké dopravě 77 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Zima 624 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Zima 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Zima 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 152 kB