velikost textu

Co potkalo naše příbuzné? Současné pohledy na vymizení neandertálců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Co potkalo naše příbuzné? Současné pohledy na vymizení neandertálců
Název v angličtině:
What happened to our relatives? Current views on Neanderthal disappearance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Alexia Jarešová
Vedoucí:
Mgr. Martin Hora
Oponent:
doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.
Id práce:
197696
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je představit hypotézy zdůvodňující vymizení neandertálců a vytvoření jejich uceleného přehledu. Část textu bude věnována prostředí, ve kterém neandertálci žili, a jejich rozšíření. Následně se budeme věnovat subsistenční strategii neandertálců a jejich morfologii s důrazem na rozdíly mezi neandertálci a anatomicky moderním člověkem. Značná část práce bude věnována vymření neandertálců. na vymření mohlo mít vliv nejen klima, kompetice či rozdílnost neandertálců a anatomicky moderního člověka, ale i mnoho dalších faktorů. Všechny hypotézy by mohly vést k vymření neandertálců, anebo alespoň oslabit jejich populaci natolik, že vymření již bylo nevyhnutelné, avšak musíme uvažovat i možnost kombinace mnoha faktorů, případně různé příčiny a jejich kombinace na různých místech. Dále se v práci budeme věnovat křížení neandertálců s anatomicky moderním člověkem a jeho možnou souvislostí s vymizením neandertálců. Zaměříme se na zastoupení neandertálských genů v genofondu současné lidské populace a podíváme se na možný vliv adaptivní introgrese. Klíčová slova: vymření, křížení, anatomicky moderní člověk
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to introduce a summary of multiple hypothesis of the disappearance of Neanderthals. First of all, we focus on the environment inhabited by Neanderthals and their dispersal. Then we present a subsistence strategy and morphology of Neanderthals with an emphasis on the differences between Neanderthals and the anatomically modern humans. The main part of this thesis is focused on the extinction of Neanderthals. Climate, competition and dissimilarity of Neanderthals and modern humans are not the only causes of Neanderthal extinction. Each of summarised hypothesis could lead to the extinction of Neanderthals or at least destabilise their population to the point where extinction was the only outcome. However, there could be a combination of many factors in Neanderthal extinction including different causes of extinction in different places. Additionally, there is a dedication to the interbreeding of Neanderthals with anatomically modern humans and its impact on the disappearance of Neanderthals. We focus on the proportion of Neanderthal genes in the modern human gene pool and the impact of adaptive introgression. Key words: extinction, interbreeding, anatomically modern human
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Alexia Jarešová 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavla Alexia Jarešová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Alexia Jarešová 324 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Alexia Jarešová 317 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Hora 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc. 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 154 kB