velikost textu

Vliv diabetes mellitus 2. typu na myší reprodukční parametry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv diabetes mellitus 2. typu na myší reprodukční parametry
Název v angličtině:
Effect of Type 2 diabetes on the mouse reproductive parametres
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Stiborová
Vedoucí:
RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc.
Oponent:
MVDr. Eva Nagyová, CSc., DSc.
Id práce:
197693
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diabetes mellitus (DM), vysokotučná dieta (HFD), streptozotocin, reprodukční parametry, neplodnost, spermie
Klíčová slova v angličtině:
diabetes mellitus (DM), high fat diet (HFD), streptozotocin, reproductive parametres, infertility, sperm
Abstrakt:
Abstrakt Neplodnost je definována jako neschopnost počít potomka do jednoho roku při pravidelném pohlavním styku. Postihuje až 15 % párů po celém světě (WHO, 2010). k celkové neplodnosti mužský faktor přispívá z více jak 50 % případů. Plodnost muže je ovlivněna řadou faktorů, jako je genetické pozadí, životní prostředí a různé onemocnění, například diabetes mellitus (DM). Diabetes mellitus je závažný zdravotní problém, který postihuje 451 miliónů lidí po celém světě (ve věku 18-99 let) a počet jedinců s tímto onemocněním stále přibývá (Cho a spol., 2018). Navíc je mateřství odkládáno do pozdějšího věku, kdy klesá plodnost jedinců a zároveň se objevují metabolická onemocněními jako je diabetes mellitus 2. typu (DM2). Cílem této práce bylo zjistit vliv metabolického onemocnění diabetes mellitus 2. typu na reprodukční parametry myší inbrední linie C57BL/6J v porovnání s kontrolní skupinou a možný vliv paternálního diabetu na první filiální generaci. Při hodnocení vlivu DM2 byly použity inovativní metody, pomocí nichž byly studovány interní proteiny spermie a semenotvorného kanálku. Výsledky naší práce ukázaly, že navozený DM2 ovlivnil váhu těla, prostaty a jater paternální generace. u experimentálních potomků byla snížena váha testes, epididymu a jater. Dále byla ovlivněna u obou generací morfologie spermií a stav intraakrozomálních proteinů. u potomků byla hlavička spermie častěji separována od bičíku. Dalším hodnoceným parametrem byl stav jádra spermií hodnocený pomocí jaderných proteinů protaminů. Poměr protaminu 1 a protaminu 2 byl u diabetických jedinců v paternální generaci snížen. u potomků diabetických otců byla snížena reprodukční schopnost. Dále byl hodnocen histologický stav testes. u diabetických myší byl snížen průměr kanálku a tloušťka semenotvorného epitelu a došlo k ovlivnění meiotické fáze spermatogeneze. Kromě toho byla změněna exprese proteinů účastnících se mezibuněčné komunikace v intersticiálním prostoru kanálku. Naše výsledky na zvířecím modelu naznačují, že metabolické onemocnění diabetes mellitus 2. typu může ovlivňovat některé reprodukční parametry jako je kvalita spermií a histologický stav testes. Diabetes mellitus 2. typu u otců může ovlivnit reprodukční parametry potomků i jejich reprodukční schopnost. Vlivem DM2 došlo k parentálnímu přenosu epigenetické dědičnosti. Klíčová slova: diabetes mellitus (DM), vysokotučná dieta (HFD), streptozotocin, reprodukční parametry, neplodnost, spermie
Abstract v angličtině:
Abstract Infertility is defined as an inability to conceive a child within one year of regular sexual intercourse. It affects up to 15 % of couples worldwide (WHO, 2010). The male factor contributes to the total infertility with more than 50 %. Fertility of a man is influenced by several factors such as genetic background, environment and various diseases such as diabetes mellitus (DM). Diabetes mellitus is a serious health problem that affects 451 million people worldwide (18-99 years) and the number of people with this disease still increases (Cho a spol., 2018). In addition, parenthood is postponed to middle age when the fertility decreases and metabolic diseases such as type 2 diabetes mellitus (DM2) appear. The aim of this thesis was to investigate the effect of type 2 diabetes on reproductive parameters of mouse inbred line C57BL/6J compared to the control group and the possible effect of paternal diabetes on the first filial generation. In the evaluation of the effect of DM2 on reproductive parameters, we used innovative methods to study internal state of sperm and testes. Results of our work showed that DM2 influenced the weight of body, prostate and liver. The weight of testes, epididymis and liver was reduced in the offspring. Furthermore, sperm morphology and intraacrosomal protein status were affected in both generations. In offspring the sperm head was separated from the flagellum more often. Another evaluated parameter was the state of the nucleus using protamine nuclear proteins. The protamine ratio of protamine 1 and protamine 2 was reduced in diabetic subjects in the paternal generation. The fertility ratio was reduced in the offspring. Further, the histological status of the testes was evaluated. In diabetic mice, the diameter of the tubule and the thickness of the epidermal epithelium was reduced, and the meiotic phase of spermatogenesis was affected. The expression of proteins involved in the intercellular communication in the interstitial space of the tubules was altered. Our results in the animal model suggest that metabolic disease type 2 diabetes may affect some reproductive parameters such as sperm quality and testes histology. Diabetes type 2 affects the reproductive parameters and fertility ratio of offspring. According to our results, the paternal transmission of epigenetic inheritance was affected by DM2. Key words: diabetes mellitus (DM), high fat diet (HFD), streptozotocin, reproductive parametres, infertility, sperm
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Stiborová 2.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Stiborová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Stiborová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc. 477 kB
Stáhnout Posudek oponenta MVDr. Eva Nagyová, CSc., DSc. 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 154 kB