velikost textu

Role protein tyrozin fosfatázy CD45 v neutrofilních granulocytech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role protein tyrozin fosfatázy CD45 v neutrofilních granulocytech
Název v angličtině:
The role of protein tyrosine phosphatase CD45 in neutrophil granulocytes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Ilievová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
197682
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
buněčná signalizace, CD45, neutrofilní granulocyty, protein tyrozin fosfatáza, kinázy rodiny Src
Klíčová slova v angličtině:
cell signaling, CD45, neutrophil granulocytes, protein tyrosine phosphatase, Src family kinases
Abstrakt:
Abstrakt Pro dostatečnou obranu proti infekci, zamezení tkáňovému poškození a udržení home- ostázy je nutná přísná regulace imunitní odpovědi. Významná část této regulace probíhá na úrovni signálních drah, v nichž hraje důležitou roli tyrozinová fosforylace. Ta je regu- lována prostřednictvím protein tyrozin kináz a protein tyrozin fosfatáz (PTP). Klíčovou PTP jaderných hematopoetických buněk je CD45. Její role byla studována především v T- a B-lymfocytech, kde je důležitá pro signalizaci vyvolanou antigenem a dalšími sti- muly. Ukazuje se, že také u neutrofilů hraje CD45 důležitou roli v mnoha mechanismech, které přispívají k adekvátní obraně proti infekci. Jsou jimi například adheze, diapedéza, chemotaxe, fagocytóza, produkce cytokinů a oxidační vzplanutí. V řadě případů CD45 ovlivňuje tyto procesy prostřednictvím regulace kináz rodiny Src. O dalších způsobech zapojení CD45 do jednotlivých drah často není mnoho známo. Tato práce shrnuje dosa- vadní poznatky studia CD45 v neutrofilních granulocytech a jejím vlivu na funkci těchto buněk. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Strict regulation of the immune response is critical for appropriate protection against in- fection, preventing tissue damage, and maintaining homeostasis. A significant part of this regulation is mediated at the level of signaling pathways in which tyrosine phosphorylati- on plays a key role. It is regulated by the action of protein tyrosine kinases and protein tyrosine phosphatases (PTP). An important PTP expressed on all nucleated hematopoie- tic cells is the CD45. Its role has been studied primarily in T- and B-lymphocytes. There CD45 plays an important role in antigen-induced signaling and signaling triggered by other stimuli. It becomes apparent that also in neutrophils CD45 plays an importat role in many mechanisms that contribute to appropriate protection against infection. These include, for example, adhesion, extravasation, chemotaxis, phagocytosis, production of cytokines and oxidative burst. In many cases, CD45 affects these processes by regulating Src family kinases. Other means of CD45 participation in specific pathways are often not clear. This thesis summarizes our current understanding of role of CD45 in neutrophil granulocytes and its effects on the function of these cells. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Ilievová 803 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Ilievová 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Ilievová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. 902 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB