velikost textu

Regulácia lipolýzy a re-esterifikácie v bielom tukovom tkanive – možná úloha FGF21

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulácia lipolýzy a re-esterifikácie v bielom tukovom tkanive – možná úloha FGF21
Název v češtině:
Regulace lipolýzy a re-esterifikace v bílé tukové tkáni – možná role FGF21
Název v angličtině:
Regulation of lipolysis and re-esterification in white adipose tissue – possible role of FGF21
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Blanka Špiláková
Vedoucí:
RNDr. Petr Zouhar, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jan Šilhavý
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
197681
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Bílá tuková tkáň, obezita, metabolická flexibilita, β-adrenergní stimulace, FGF21
Klíčová slova v angličtině:
White adipose tissue, obesity, metabolic flexibility, β-adrenergic stimulation, FGF21
Abstrakt:
Abstrakt Fibroblastový rastový faktor 21 (FGF21) je unikátny peptidový hormón, ktorý je zapojený do regulá- cie glukózového a lipidového metabolizmu, a taktiež energetickej homeostázy. Výsledky z početných animálnych štúdií naznačujú, že FGF21 môže byť potenciálnym liečivom v boji proti obezite a diabetu mellitus druhého typu. Bolo pozorované, že FGF21 pôsobí proti rozvoju obezity (snáď vplyvom zvýšenia energetického výdaja prostredníctvom aktivácie termogenézy v hnedom a bielom tukovom tkanive). FGF21 zjavne taktiež inhibuje lipolýzu. Konkrétny mechanizmus pôsobenia FGF21 však nie je jednoznačne objasnený. V našich experimentoch sme študovali antiobezogénne účinky FGF21 na modeli diétou indukovanej obezity u myší chovaných v termoneutrálnej teplote. Predpokladá sa, že tento model (oproti použitiu štandardnej laboratórnej teploty) približuje metabolický stav zvieraťa k situácii u ľudí. V priebehu krátkodobého (4- až 8-denného) pôsobenia sme pozorovali postupné znižovanie obsahu lipidov v tukovom tkanive a pečeni, čo bolo najmä zrejme pri kombinácii pôsobenia FGF21 s β3- adrenergnou stimuláciou. Potvrdili sme, že v niektorých depách tukového tkaniva FGF21 stimuluje tzv. hnednutie a taktiež inhibuje lipolýzu. Zistili sme, že účinok FGF21 na sekréciu mastných kyselín tukovým tkanivom nie je sprostredkovaný zmenami v miere re-esterifikácie mastných kyselín ale zmenami v li- polýze. Aj keď sme behom podávania FGF21 nezaznamenali zlepšenie glykemického profilu obéznych myší v bazálnom stave, v kombinácii s β3-adrenergnou stimuláciou FGF21 synergicky znižovalo hladinu krvnej glukózy, čo môže rovnako súvisieť so zmenami v tukovom tkanive (najmä inhibíciou lipolýzy). Naše výsledky tak podporujú teóriu o kľúčovej úlohe tukového tkaniva pre manifestáciu antiobezo- génnych a antidiabetických účinkov FGF21. Kľúčové slová biele tukové tkanivo, obezita, metabolická flexibilita, β-adrenergná stimulácia, FGF21
Abstract v angličtině:
Abstract Fibroblast growth factor 21 (FGF21) is a unique peptide hormone involved in the energy homeosta- sis, as well as in the regulation of glucose and lipid metabolism. Numerous animal studies suggest that FGF21 may be used as a potential treatment for obesity and type 2 diabetes mellitus. It was found out, that FGF21 counteracts the development of obesity presumably by increasing energy expenditure through activation of thermogenesis in brown and white adipose tissue. FGF21 apparently also inhibits lipolysis. However, the specific mechanism of action of FGF21 is not clear. In our experiments we studied the antiobesogenic effects of FGF21 on mice model of diet-induced obesity at thermoneutrality. It is assumed that this model approach (in contrast to housing mice at standard laboratory temperature) mimics closely the metabolic status of humans. During the 4- to 8-day FGF21 treatment we observed a gradual reduction of lipid content in the brown and white adipose tissue and liver, especially in combination with β3-adrenergic stimulation. We have confirmed that FGF21 inhib- its lipolysis and also stimulates browning in certain adipose tissue depots. Furthermore, we have found that the effect of FGF21 on fatty acid secretion by adipose tissue is not mediated by changes in the fatty acid re-esterification rate, but rather by changes in lipolysis. Although we did not observe any beneficial effect of FGF21 on glycemic profile of obese mice in basal conditions, in combination with β3-adrenergic stimulation FGF21 synergistically reduced blood glucose levels, which may also be related to changes in adipose tissue (i.e. to inhibition of lipolysis). Our results thus support the theory of the key role of adipose tissue for the manifestation of the an- tiobesogenic and antidiabetic effects of FGF21. Key words White adipose tissue, obesity, metabolic flexibility, β-adrenergic stimulation, FGF21
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Blanka Špiláková 5.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Blanka Špiláková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Blanka Špiláková 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Zouhar, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Šilhavý 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB