velikost textu

Biomechanické parametry ovlivňující výkon v hodu oštěpem – literární rešerše

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biomechanické parametry ovlivňující výkon v hodu oštěpem – literární rešerše
Název v angličtině:
Biomechanical parameters affecting performance in javelin throw - literary research
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Krejnusová
Vedoucí:
Mgr. Filip Čermák
Oponent:
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Id práce:
197680
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hod oštěpem, biomechanika, technika, vliv na výkon, parametry
Klíčová slova v angličtině:
javelin throw, biomechanics, technique, effect on performance, parameters
Abstrakt:
Abstrakt Název: Biomechanické parametry ovlivňující výkon v hodu oštěpem – literární rešerše Cíle: Hlavním cílem této práce je prostudování odborných publikací a článků, které se týkají biomechanické analýzy hodu oštěpem. Z těchto zdrojů zjistit, které parametry ovlivňující výkon jsou měřeny při biomechanické analýze. Dalším cílem je zjistit četnost těchto parametrů a dalších aspektů, které by mohly mít vliv na výsledky měření. Metody: Bakalářská práce je zpracována metodou literární rešerše z dostupných zahraničních zdrojů. V rešeršní části jsou shrnuta všechna teoretická východiska a poznatky, které se zabývají základními pojmy biomechaniky hodu oštěpem a techniky hodu oštěpem. Ke srovnání výsledků z odborných článků byla použita komparace. Výsledky: Na základě zpracování dostupných zdrojů byl vytvořen ucelený přehled na problematiku biomechaniky hodu oštěpem. Tato práce popisuje parametry, které mají vliv na výkon a porovnává výsledky mnoha autorů. Byly zjištěny další aspekty, které by mohly mít vliv na výsledky analýz, jako např. pohlaví, výkonnostní třída, příležitost či typ analýzy. Klíčová slova: hod oštěpem, biomechanika, technika, vliv na výkon, parametry
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Biomechanical parameters affecting performance in javelin throw - literary research Objectives: The main aim of this work is to study scientific and professional publications and articles concerning biomechanical analysis of javelin throw. From these sources find out which parameters affecting performance are measured in biomechanical analysis. Another objective is to determine the frequency of these parameters and other aspects that could affect measurement results. Methods: The bachelor thesis is processed by the method of literary research from available foreign sources. The research part summarizes all the theoretical background and findings that deal with the basic concepts of biomechanics and technique of javelin throw. Comparison was used to compare scientific articles. Results: Based on the processing the available sources, a comprehensive overview of the issue of javelin throw biomechanics was created. This work describes parameters that influence performance and compares results of mentioned authors. Other aspects have been identified that could affect analysis results such as gender, performance class, opportunity, or the type of analysis. Keywords: javelin throw, biomechanics, technique, effect on performance, parameters
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Krejnusová 9.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Krejnusová 541 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Krejnusová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Krejnusová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Filip Čermák 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Feher 152 kB