text size

Trestněprávní aspekty dříve vyslovených přání a pokynů Do Not Resuscitate

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Trestněprávní aspekty dříve vyslovených přání a pokynů Do Not Resuscitate
Titile (in english):
Criminal aspects of advanced directives and Do Not Resuscitate orders
Type:
Diploma thesis
Author:
Martina Pilařová
Supervisor:
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Opponent:
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
Thesis Id:
197650
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
12/06/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Dříve vyslovená přání, Rozhodování na konci života, Trestní odpovědnost
Keywords:
Advanced directives, End-of-life decision making, Criminal liability
Abstract (in czech):
Trestněprávní aspekty dříve vyslovených přání a pokynů Do Not Resuscitate Abstrakt Cílem diplomové práce bylo analyzovat současnou právní úpravu dříve vyslovených přání a pokynů Do Not Resuscitate, zejména v jejich trestněprávním kontextu. V českém právním řádu se jedná o poměrně nové instituty, se kterými se pojí ještě mnoho otázek, na které české právo zatím nenabízí jednoznačné odpovědi. V prvních dvou kapitolách jsem se zabývala obecně trestněprávními aspekty poskytování zdravotních služeb. Analyzovala jsem jednotlivé podmínky vzniku trestní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb, s důrazem na zásadu subsidiarity trestní represe. Zároveň jsem se stručně zabývala i usmrcením na žádost neboli euthanasií a jejím odlišením od jiných forem rozhodování na konci života. Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na trestní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb, jako právnických osob, která po posledních novelách zákona nabývá významu i pro zdravotnictví. V další části jsem se podrobně věnovala dříve vysloveným přáním. Nejdříve jsem analyzovala tento institut z občanskoprávního hlediska, které je nezbytné pro jeho komplexní výklad. Pokusila jsem se identifikovat nejasnosti, které jsou s úpravou spojeny, ať už s ohledem na novou úpravu zástupného souhlasu a předběžného prohlášení nebo ohledně nejasného výkladu pojmu aktivní způsobení smrti. V dalších kapitolách jsem se zaměřila na druhy dříve vyslovených přání, nejdříve na pokyny DNR a poté na odpojení od přístrojů podporujících vitální funkce. Českou úpravu jsem porovnávala se zahraniční úpravou. Významným zdrojem informací pro mě byla judikatura, zejména pro angloamerické právní prostředí. Zabývala jsem i zákonnou úpravou zemí s kontinentálním právním systémem, konkrétně Německa a podrobně Francie. Tyto státy se s problematikou rozhodování na konci života začaly potýkat dříve než Česká republika a jsou tak v mnoha ohledech napřed. Proto považuji za přínosné věnovat se studiu jejich právních úprav v této oblasti, můžou být cennou inspirací při dotváření té naší.
Abstract:
Criminal aspects of advanced directives and Do Not Resuscitate orders Abstract The aim of this thesis was to analyse current legal regulation of advanced directives and Do Not Resuscitate orders, particularly of their criminal aspects. These legal concepts are relatively new in the Czech law, therefore there are still many questions about them and Czech law unfortunately does not offer definite answers. In the first chapters I focused on general criminal aspects of provision of health services. I analysed conditions of criminal liability in connection with health services, with emphasis on the principle of subsidiarity of criminal prosecution. In this part I also addressed the issue of mercy killing, by another name euthanasia and its differentiation from other types of end-of-life decision making. In the second chapter, I approached the matter of criminal liability of providers of health care services, as legal persons, which became after the last amendments in this area significant also for health care. The following chapters were dedicated to advanced directives. At first, I analysed this legal concept in the matter of civil law, which is essential for its comprehensive interpretation. I tried to identify the main ambiguities of the legal regulation, whether regarding new regulation of substitute decision making and declaration in anticipation of incapacity or regarding the obscure interpretation of the term active causing of death. In the next chapters I focused on types of advanced directives, particularly on Do Not Resuscitate orders and withdrawal of a life supporting machine and other end-of-life decisions. I compared Czech legal regulation with regulation of foreign countries. Very important information source was jurisprudence, especially for Anglo-American law. I approached also legal regulation of continental states, particularly Germany and France. These countries have been dealing with the issue of end-of-life decision making and advanced directives for a longer time and they are in many aspects ahead of us. Therefore, I find it very useful to study foreign law for these matters, since it can serve as a good inspiration for improvement of our own.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Martina Pilařová 1.19 MB
Download Abstract in czech Martina Pilařová 329 kB
Download Abstract in english Martina Pilařová 472 kB
Download Supervisor's review JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 123 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. 122 kB
Download Defence's report JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 152 kB