velikost textu

Study of exosomes in polyomavirus infection

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of exosomes in polyomavirus infection
Název v češtině:
Studium exosomů při polyomavirové infekci
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lukáš Hyka
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Šroller, PhD.
Oponent:
RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
Id práce:
197649
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Exosomy, Myší polyomavirus, Infekce, Izolační metody, Transfekce, Střední T antigen
Klíčová slova v angličtině:
Exosomes, Murine polyomavirus, Infection, Isolation methods, Transfection, Middle T antigen
Abstrakt:
Abstrakt Exosomy jsou extracelulární váčky endosomálního původu. Původně se myslelo, že exosomy slouží pouze k vylučování buněčného odpadu, avšak se ukázalo, že slouží i ke komunikaci mezi buňkami a hrají roli i ve virových infekcích. Exosomy jsou využívány viry např. k přenosu virového proteinu či jejich RNA/DNA. Jedním z virů, u kterého není role exosomů při infekci objasněna je myší polyomavirus. Myší polyomavirus patří do čeledi Polyomaviridae, do které spadá i řada lidských virů, jako je např. JC virus či virus Merkelova karcinomu. Myší polyomavirus kóduje malý, velký a střední T antigen a tři kapsidové proteiny. O středním T antigenu je známo, že se váže na buněčné membrány. Vzhledem k tomu, že exosomy jsou membránově odvozené struktury, zaměřili jsme se možný přenos středního T antigenu. K tomuto cíli bylo potřeba nejdříve zvládnout metody izolace exosomů a jejich charakterizace. Exosomy byly izolovány pomocí ultracentrifugace a dále purifikovány na hustotním gradientu OptiPrep. Charakterizovány byly pomocí elektronové mikroskopie, přístroje NanoSight a proteinových exosomových markerů. Mezi tyto markery patří například Alix, či flotillin-1. Dále byly buňky transfekovány, aby exprimovali střední T antigen. Bylo ukázáno, že exosomy izolované z těchto buněk skutečně obsahovali střední T antigen. Fluorescenčním značením středního T antigenu bylo ukázáno, že exosomy přenášejí tento virový protein do dalších buněk. Dále bylo pomocí elektronové mikroskopie ukázáno, že se viriony mohou vyskytovat i uvnitř struktur, které mohou představovat exosomy a že jsou tyto viriony chráněny před neutralizujícími protilátkami.
Abstract v angličtině:
Abstract Exosomes are extracellular vesicles of endosomal origin. It was thought, that exosomes are used by cells only as carriers for cellular waste, but it was found out, that exosomes serve in the cellular communication and have a role in viral infections. Exosomes are exploited by viruses for example for the transport of viral protein or viral RNA/DNA. One of the viruses, where the mechanism of exploitation is unknown (if any exists) is murine polyomavirus. Murine polyomavirus belongs to the family Polyomaviridae, to which other human viruses belong for example, JC virus or virus of Merkel cell carcinoma. Murine polyomavirus codes for small, large and middle T antigen and three capsid proteins. Middle T antigen is known to bind to cellular membranes. Exosomes are membrane derived structures, so we investigated a possible transfer of middle T antigen. To this goal the successful isolation of exosomes and their characterization was necessary. Exosomes were isolated by ultracentrifugation and further purified by the density gradient OptiPrep. Exosomes were characterized by electron microscopy, NanoSight and by protein exosomal markers. These markers are for example Alix and flotillin-1. The cells were transfected in order to produce middle T antigen. It was shown, that exosomes isolated from these cells indeed contain middle T antigen. It was shown by fluorescence microscopy that these exosomes are able transfer this viral protein to recipient cells. It was also shown, by electron microscopy, that virions are present inside exosome-like vesicles and these virions are protected against neutralizing antibodies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Hyka 5.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Hyka 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Hyka 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Šroller, PhD. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martina Saláková, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Holá, Ph.D. 154 kB