velikost textu

Frekvence a význam genetických změn v genomu leukemických buněk u dětí s T-ALL

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Frekvence a význam genetických změn v genomu leukemických buněk u dětí s T-ALL
Název v angličtině:
Frequency and significance of genetic changes in the genome of leukemia cells in children with T-ALL
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Sládková
Vedoucí:
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
Oponent:
RNDr. Jana Březinová, Ph.D.
Id práce:
197641
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akutní leukémie dětského věku, T-ALL, kryptické chromosomové aberace, G-pruhování, I-FISH, MLPA
Klíčová slova v angličtině:
childhood acute leukemias, T-ALL, cryptic chromosomal aberrations, G-banding, I-FISH, MLPA
Abstrakt:
Abstrakt T-ALL (T-buněčné akutní lymfoblastické leukemie) představují 10−15 % dětských akutních lymfoblastických leukemií a jedná se o klinicky i geneticky heterogenní onemocnění. Zhruba 50 % nemocných má normální karyotyp, a přestože byla popsána řada kryptických rekurentních chromosomových aberací, jejich prognostický význam není zcela jasný. Cílem studie bylo detailně analyzovat buňky kostní dřeně dětí s T-ALL pomocí cytogenomických metod, určit frekvenci kryptických aberací a posoudit jejich význam pro prognózu onemocnění. Vyšetřili jsme diagnostické vzorky u 67 dětí s T-ALL (19 dívek a 48 chlapců, medián věku 8 let). Získané změny jsme analyzovali metodami G-pruhování, I-FISH (Dako, Abbott) a MLPA (MRC-Holland). Chromosomové aberace jsme detekovali u 60 dětí (91 %). Nejčastějšími změnami byly delece genu CDKN2A (48×), které jsme pozorovali obvykle v kombinaci s dalšími změnami. Dále přestavby lokusů pro TCR geny (20×). Přestavby genu TLX3 jsme detekovali v 18 případech a nikdy nebyly asociovány s přestavbami TCR lokusů. Komplexní karyotyp jsme prokázali u 10 nemocných s rekurentními zlomovými místy 5q35 a 10q24. 47 pacientů žije v první nebo druhé kompletní remisi, relaps onemocnění se vyskytl u 14 dětí a 20 jich zemřelo. Statistická analýza OS i EFS se významně lišila pouze pro parametr TRA/TRD (p = 0,05), který je spojován s dobrou prognózou. U parametru TLX3 (p = 0,05) se statisticky významně lišilo jen OS a je asociován se špatnou prognózou. V našem souboru jsme prokázali kryptické chromosomové aberace u většiny nemocných. Vhodná kombinace cytogenomických metod umožňuje detekci specifických prognosticky významných aberací a přispívá k lepšímu pochopení jejich úlohy v patogenezi T-ALL.
Abstract v angličtině:
Abstract T-ALL (T-cell acute lymphoblastic leukemia) is identified in 10-15 % cases of pediatric acute lymphoblastic leukemia and it is a clinically and genetically heterogeneous disease. About 50 % of patients have normal karyotype and although a number of cryptic recurrent chromosome aberrations have been reported their prognostic significance is not entirely clear. The aim of the study was to analyze bone marrow cells of children with T-ALL using cytogenomic methods to determine the frequency of cryptic aberrations and to assess their importance for disease prognosis. We examined diagnostic samples of 67 children with T-ALL (19 girls and 48 boys, median age 8 years). We analyzed the changes by G- banding, I-FISH (Dako, Abbott) and MLPA (MRC-Holland) methods. We detected cryptic aberrations in 60 children (91 %). The most frequent changes were deletions of the CDKN2A gene (48×) which were usually observed in combination with other changes and aberrations of loci for TCR genes (20×). TLX3 gene rearrangements were detected in 18 cases and were never associated with rearrangements of TCR loci. Complex karyotype was detected in 10 patients with recurrent breakpoints 5q35 and 10q24. 45 patients live in the first or second complete remission, relapse occurred in 14 children and 20 died. Statistical analysis of OS and EFS differed significantly only for the TRA/TRD parameter (p = 0.05) which is associated with good prognosis. For the TLX3 parameter (p = 0.05), which is associated with poor prognosis, only OS differed significantly. In our study, we demonstrated cryptic chromosome aberrations in most patients. A suitable combination of cytogenomic methods allows the detection of specific prognostically significant aberrations and contributes to a better understanding of their role in the pathogenesis of T- ALL.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Sládková 2.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Lucie Sládková 573 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Sládková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Sládková 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 557 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Březinová, Ph.D. 886 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 153 kB