velikost textu

Role klošů v přenosu ptačích trypanosom

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role klošů v přenosu ptačích trypanosom
Název v angličtině:
The role of hippoboscids in avian trypanosomes transmission
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anežka Santolíková
Vedoucí:
doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Oponent:
RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
Konzultanti:
Mgr. Jana Rádrová
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Id práce:
197638
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce bylo zmapovat výskyt ptačích druhů klošů v České republice, objasnit, jaké linie ptačích trypanosom tito kloši přenášejí, a prozkoumat specificitu vůči vektorům u trypanosom dříve izolovaných z klošů. Během let 2017 – 2018 byly z pěvců odchyceny tyto ptačí kloši Ornithomya avicularia (91), O. biloba (267), O. fringillina (45), Ornithoica turdi (6), Stenepteryx hirundinis (1) a Ornithophila metallica (1). Potvrdila se hostitelská specifita vůči vlaštovkovitým u druhů O. biloba a S. hirundinis, Ostatní druhy klošů se vyskytovaly na tažných i stálých ptácích. Fylogenetická analýza genu pro cytochrom c oxidázu I, která zahrnovala i dříve necharakterizovaný druh O. metallica, odhalila příbuznost tohoto druhu s O. turdi. Ptačí trypanosomy byly detekovány u O. biloba (prevalence 20 %), O. avicularia (prevalence 8 %) a O. fringillina (prevalence 4 %). Všechny trypanosomy izolované z klošů patřily do skupiny ptačích trypanosom corvi–culicavium. Fylogenetická analýza trypanosom potvrdila výskyt pěti dříve popsaných linií této skupiny, čtyři izoláty z ptačí krve tvořily dvě nové bazální skupiny. Většina sekvencí trypanosom izolovaných z klošů tvořila sesterskou skupinu dříve popsaným liniím. Specifita vůči vektorům u jednotlivých linií ptačích trypanosom izolovaných z klošů byla zjišťována experimentálním sáním laboratorních komárů. K linii I (skupina corvi-culicavium) komáři nebyli vnímaví, je tedy možné, že je tato linie specifická pouze pro kloše. Při experimentálním sání na linii II docházelo k silným infekcím s vysokou prevalencí, následně se střevy nakažených komárů podařilo perorálně nakazit kanára. Kloš by tedy mohl být oportunní vektor této linie.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis was to map the presence of avian hippoboscids in Czechia, clarify which lineages of avian trypanosomes are transmitted by them, and to test vector specificity of the trypanosomes that were isolated from louse flies earlier. In the years 2017 – 2018 we found 7 species of louse flies, namely Ornithomya avicularia (91), O. biloba (267), O. fringillina (45), Ornithoica turdi (6), Stenepteryx hirundinis (1) and Ornithophila metallica (1). The specificity of O. biloba and S. hirundinis toward Hirudinidae was confirmed. The other louse fly species were found on both migrant and resident birds. The phylogenetic analysis of gene for cytochrome c oxidase I which contained a newly characterised species O. metallica revealed that it is related to O. turdi. Avian trypanosomes were present in the following species: O. biloba (prevalence 20 %), O. avicularia (8 %), a O. fringillina (4 %). All trypanosome sequences from hippoboscids belonged to the avian trypanosome group corvi–culicavium. Phylogenetic analysis of trypanosome sequences confirmed the presence of five lineages of avian trypanosomes. Four trypanosome sequences from birds formed two new basal clades. Most of the trypanosome sequences from hippoboscids formed a sister group to the previously described lineages. The vector specificity of different avian trypanosome lineages was tested using laboratory mosquitoes. A trypanosoma infection did not develop in mosquitoes which fed on lineage I (group corvi-culicavium), it is therefore possible that it is specific for hippoboscids. When fed on avian trypanosomes of the lineage II, the mosquitoes developed strong infections with high prevalence. It was possible to infect a canary with guts of the infected mosquitoes. The Hippoboscids therefore might be opportunistic vectors of these trypanosomes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Santolíková 3.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Santolíková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Santolíková 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vít Dvořák, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 154 kB