velikost textu

Komáři jako hostitelé ptačích trypanosom

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komáři jako hostitelé ptačích trypanosom
Název v angličtině:
Mosquitoes as vectors of avian trypanosomes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magdaléna Fialová
Vedoucí:
doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Oponent:
MVDr. Jan Šlapeta, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jana Rádrová
Id práce:
197636
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Ptačí trypanosomy jsou relativně běžní parazité ptáků, avšak znalosti o jejich přenosu a vektorech jsou stále nedostatečné. Je zde několik čeledí hmyzu, kteří jsou přenašeči těchto parazitů: muchničky (Simuliidae), kloši (Hippoboscidae), komáři (Culicidae), tiplíci (Ceratopogonidae) a flebotomové (Psychodidae). V této diplomové práci byla věnována pozornost komárům. Zkoumána byla prevalence ptačích trypanosom u volně odchycených komárů rodu Culex. Dále, z důvodu objasnění životního cyklu, byla věnována pozornost experimentálnímu přenosu vybraných izolátů ptačích trypanosom z komárů na ptáky. Během sezon 2017 a 2018 byli pomocí CDC pastí odchytáváni komáři na třech lokalitách. Celkem bylo odchyceno 956 (125 poolů) komárů rodu Culex. Z celkového počtu bylo na ptačí trypanosomy pozitivních 14,4 %. MIR (Minimal Infection Rate) se během jednotlivých odchytových měsíců (květen-srpen) pohybovala mezi 0 % a 8,3 %. Nejčastěji identifikovaná byla T. culicavium, nalezena v 13,6 % (n=17) poolů. Paraziti ze skupiny T. avium byli zastoupeni pouze v 0,8 % (n=1), kdy se jednalo o druh T. thomasbancrofti. V experimentální části byla věnována pozornost vývoji T. thomasbancrofti a Trypanosoma sp. v laboratorních komárech Cx. quinquefasciatus a Cx. molestus a jejich experimentálnímu přenosu na laboratorní pěvce. Tyto trypanosomy se dobře vyvíjely u obou druhů laboratorních komárů a vytvářely silné infekce. Po perorální inokulaci parazitů se experimentální infekce podařila u ptáků inokulovaných T. thomasbancrofti. V této diplomové práci bylo ukázáno, že prevalence ptačích trypanosom mezi komáry rodu Culex je poměrně nízká. Dále se zdařil experimentální cyklus T. thomasbancrofti, která byla z experimentálně infikovaných komárů přenesena na laboratorní pěvce. Infekce se vyvinula i u komárů nasátých na infikovaných pěvcích, čímž se potvrdila jejich vektorová role. Klíčová slova: Trypanosoma, prevalence, komár, pták, infekce, životní cyklus
Abstract v angličtině:
Abstract Avian trypanosomes are quite common parasites of birds, although knowledge of their life cycles and vectors is still insufficient. There are some insect families which serve as vectors of these parasites: blackflies (Simuliidae), hippoboscid flies (Hippobosciade), mosquitoes (Culicidae), biting midges (Ceratopognidae) and sandflies (Psychodidae). In this study we have been focused on mosquitoes. We have examined prevalence of avian trypanosomes at wild-caught mosquitoes from genus Culex. Furthermore we have studied experimental transmission of avian trypanosomes from mosquitoes to birds. Mosquitoes were caught with CDC traps in three different localities during seasons 2017 and 2018. We caught 956 (125 pools) mosquitoes belonging to genus Culex, from whom 14,4 % pools were positive for avian trypanosomes. MIR (Minimal Infectiom Rate) fluctuated between 0 % to 8,3 % in studied months (May-August). The most frequently identified parasite was T.culicavium, detected in 13,6% (n=17) pooles. Parasites belonging to T. avium group were detected only in 0,8 % (n=1), it was T. thomasbancrofti. In our experimental part we have been focused on development of T. thomasbancrofti and Trypanosoma sp. in laboratory bred mosquitoes Cx. quinquefasciatus and Cx. molestus and on their experimental transmission to laboratory songbirds (Passeriformes). These trypanosomes were able to develop heavy infections in both species of mosquitoes. After peroral inocilation of mosquitoes guts we managed to infect birds with T. thomasbancrofti. In this thesis we have shown that prevalence of avian trypanosomes among mosquitoes belonging to genus Culex is quite low. Futhermore, we succeeded in experimental life cycle of T. thomasbancrofti, which was transmitted from experimentally infected mosquitoes to birds. The vector role of mosquitoes was proved after the infection was able to develop even in the guts of mosquitoes fed on infected birds. Key words: Trypanosoma, prevalence, bird, mosquitoes, infection, life cycle
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdaléna Fialová 2.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdaléna Fialová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdaléna Fialová 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta MVDr. Jan Šlapeta, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 154 kB