velikost textu

Komparativní analýza zastoupení advokátem v českém a španělském civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparativní analýza zastoupení advokátem v českém a španělském civilním procesu
Název v angličtině:
Comparative analysis of representation by the attorney in Czech and Spanish civil proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Dubravská
Vedoucí:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
197619
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zastoupení, advokát, povinnost zastoupení
Klíčová slova v angličtině:
representation, attorney, obligation to be represented
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je komparativní analýza zastoupení advokátem v českém a španělském civilním procesu. První část práce se věnuje pojmu civilního procesu a jeho druhům. Druhá část práce obsahuje vymezení institutu zastoupení v civilním procesu a jeho druhů v českém a španělském právním řádu. Třetí, stěžejní část práce se věnuje roli a postavení advokáta v civilním procesu a vztahu mezi advokátem a klientem. Třetí část se také věnuje osobě advokáta a požadavkům, které na něj klade právní řád. V případě osoby advokáta, jako odborníka v právu a člena advokátského stavu, se právní řády obou států velmi podobají a stejně je tomu tak i v případě úpravy a podstaty vztahu mezi advokátem a klientem. Významné rozdíly však existují v rolích, které advokát jako zástupce účastníka před soudem zastává, respektive rozsah jeho činnosti. Prvním rozdílem je existence institutu procesního obhájce ve španělském procesním právu, který v České republice neexistuje, a jehož roli zastává zčásti soud a zčásti účastník řízení sám či jeho zástupce. Druhým rozdílem je ve Španělském království šířeji stanovená povinnost zastoupení advokátem v civilním procesu, která by mohla být pro českou právní úpravu inspirací. Poslední, čtvrtá, část práce je věnována úvahám de lege ferenda, a reaguje hlavně na možnost zavedení advokátského procesu do českého právního řádu. Povinnost zastoupení advokátem v civilním procesu je podstatnou změnou, která je zahrnuta ve Věcném záměru občanského soudního řádu. Tento návrh úpravy by mohl nahradit občanský soudní řád z roku 1963. Dále jsou nastíněny důsledky zavedení advokátského procesu a opatření, která by s takovou změnou právního řádu musela být přijata. Takovým opatřením by bylo i přijetí zákona o bezplatné právní pomoci. Jednou z úvah de lege ferenda je i posouzení zavedení institutu procesního obhájce, který se ovšem jeví jako institut pro český právní řád nadbytečný a nákladný. Klíčová slova: zastoupení – advokát – povinnost zastoupení
Abstract v angličtině:
Abstract Comparative analysis of representation by the attorney in Czech and Spanish civil proceedings The subject of the diploma thesis is the comparative analysis of representation by the attorney in Czech and Spanish civil proceedings. The first part is dedicated to concepts of civil procedure and it’s categories. The second part contains a definition of the concept of representation in the civil procedure and it’s categories in the Czech and the Spanish law. The third part which is crucial for this thesis focus on the role and the position of an attorney in the civil procedure and on the relationship between the attorney and his client. The third part is also dedicated to the attorney and the requirements the attorney has to meet according to the law. In case of the attorney, as a professional in law and as a member of a bar association, and in case of the relationship between attorney and his client - Czech and the Spanish law are very similar to each other. However significant differences exist in roles which attorney holds - precisely the extent of his activity as a representative of the participant. One of differences is an existence of the legal institute of the legal representative in the Spanish procedural law. This legal institute does not exist in the Czech procedural law and its functions belongs to the Court and to the participant itself or to his representative. Another difference lies in the legal obligation of being represented by the attorney. In the Kingdom of Spain this obligation is set down by law in a lot more cases than in the Czech Republic and this regulation could be an inspiration for the Czech law. The last part consist the consideration de lege ferenda and the author focuses on the possibility of the wider obligation to be represented by the attorney. The obligation to be represented by the attorney would be a significant change in the Czech civil proceedings and is included in the White Paper of the Rules of Civil Procedure. The White Paper is a draft of the regulation which could replace Rules of Civil Procedure from 1963. In continuation there are outlined the consequences of the new regulation and the measures which would have to be made with the change of law. One of these measures would be an adoption of the Free Legal Aid Act. One of the considerations de lege ferenda is an evaluation of the regulation of the legal institute of the legal representative in the Czech law. However the legal representative seems to be a spare and expensive legal institute in the Czech law. Key words: representation – attorney – obligation to be represented
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Dubravská 843 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Dubravská 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Dubravská 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 405 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB