velikost textu

Léčivé radioaktivní minerální prameny v oblasti Skalná - Bad Brambach

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Léčivé radioaktivní minerální prameny v oblasti Skalná - Bad Brambach
Název v angličtině:
Radioactive medicinal springs in the Skalná - Bad Brambach area
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Štěpánka Turnová
Vedoucí:
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Id práce:
197602
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
minerální vody, podzemní voda, radon, 222Rn, radioaktivita
Klíčová slova v angličtině:
mineral waters, groundwaters, radon, 222Rn, radioactivity
Abstrakt:
Abstrakt V letech 2016–2018 proběhl radiohydrogeochemický průzkum východní části smrčinského plutonu mezi Skalnou – Plesnou – Bad Brambach. Cílem tohoto průzkumu bylo vyhledávání a podrobný průzkum možného výskytu vod s objemovou aktivitou vyšší než 1500 Bq/l. Tato hodnota je dána lázeňským zákonem č. 164/2001 Sb., kdy vody nad 1500 Bq/l jsou již klasifikovány jako radioaktivní (radonové) minerální vody. Nejvýznamnější oblasti je Plesná – jih, kde bylo objeveno několik pramenů přesahujících hodnotu 5000 Bq/l. Nejvýznamnější je pramen „Břetislav – Radonka“, který se nachází 1 km jihozápadně od nádraží Plesná, s aktivitou okolo 12,5 kBq/l 222Rn a průtokem okolo 2,5 l/min. Je to nejaktivnější povrchový vývěr radonové minerální vody na území ČR. Další významná pramenní oblast je severně od Skalné. Tyto prameny objevila před téměř 60 lety Dr. Marie Zukriegelová. Hlavní pramen této oblasti byl pojmenován po jeho objevitelce - pramen „Marie Z“ při aktivitě 5800 Bq/l 222Rn. Dále se výzkum zaměřil i na historický radioaktivní vodovod, který v minulém století přiváděl vodu do Skalné. V obou větvích tohoto vodovodu byly nalezeny významné přítoky radioaktivní vody. Nejvýznamnější je pramen „Pod skalou“ západně od Skalné, s nejvyšší naměřenou aktivitou 7950 Bq/l a průtokem okolo 1,5 l/min. Všechny výše uvedené oblasti se nachází na smrčinském granitu, zejména na jeho muskovitické varietě. Klastr radonových vod byl nalezen také na terciéru a dosahoval hodnot až 3115 Bq/l 222Rn. Zkoumané kyselky měly obvykle nízké aktivity. Výjimkou je lázeňský zdroj 222Rn Wettinquelle s aktivitou až 24 kBq/l v Bad Brambach. Zvýšenou aktivitu má také zdroj Sauerling, a to až 867 Bq/l 222Rn. Nejvýznamnější zdroje byly chemicky analyzovány. V případě studených, nízce mineralizovaných (CM 90 – 142 mg/l) radioaktivních vod jde o hydrochemický typ Ca-Na- SO4. Zkoumané kyselky mají složení pestřejší.
Abstract v angličtině:
Abstract Radiohydrochemical exploration took place in east part of the „smrčinský” pluton between „Skalná-Plesná-Bad Brambach in years 2016-2018. The main aim of the exploration was location and thorough research of possible occurrence of waters with radioactive concretation higher than 1500 Bq/l. That is a value for radioactive mineral waters given by the “lázeňským” law number 164/2001 Sb. Most important area is Plesná-south where was discovered several springs with values exceeding 5000 Bq/l. Eminent spring is called “Břetislav-Radonka” and lies one kilometre southwest from the train station Plesná-Šneky with an activity of about 12.5 kBq / l 222Rn and a flow rate of about 2.5 l / min. It is the most active surface discharge of radon mineral water in the Czech Republic Another significant source area is north of Skalna - north. These springs were discovered almost 60 years ago, Dr. Marie Zukriegelová. The main source of this area was named after its 222Rn.Further discoverer - the "Marie Z" spring with an activity of 5800 Bq / l the research focused on historical radioactive conduit which were used to supply village Skalné with water. The conduit was separated on two “branches” and the younger one was built ten years after the first one. In both pipes were found radioactive waters and the most important spring is “Pod skalou” with measured activity value of 7950 Bq/l and a flow rate of about 1.5 l / min. All the above-mentioned area located on Smrčiny granite, in particular the Muscovite manifold. The radon water cluster was also found on the tertiary and reached values of up to 3115 Bq / l 222Rn. Acidulous waters were generally low activity. An exception is the Wettinquelle spa source with an activity of up to 24 kBq / l 222Rn in Bad Brambach. The Sauerling source also has an increased activity, up to 867 Bq / l 222Rn. The most important sources were chemically analyzed. In the case of cold, low mineralized (CM 90 - 142 mg / l) radioactive waters, this is a hydrochemical type of Ca-Na-SO4. The studied acidulous waters have a more varied composition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpánka Turnová 11.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Štěpánka Turnová 607 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpánka Turnová 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpánka Turnová 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. 921 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D. 153 kB