velikost textu

Hodnotí žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií jako atraktivnější reálné zoologické preparáty nebo jejich modely?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnotí žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií jako atraktivnější reálné zoologické preparáty nebo jejich modely?
Název v angličtině:
Do the pupils of lower secondary education as more attractive real mounted zoological specimens or their models?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Moudrý
Vedoucí:
Jan Mourek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Vanda Janštová
Id práce:
197597
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
didaktika biologie; základní škola; nižší stupeň gymnázia; zoologie; atraktivita; preparát; výuková pomůcka; model
Klíčová slova v angličtině:
didactics of biology; lower secondary education; zoology; attractiveness; teaching aid; preparation; model
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce má za cíl, za pomoci dotazníkového šetření a preferenčního testu, zjistit preference žáků 2. stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií pro různé typy výukových pomůcek pro přírodopis. Preferenční test byl proveden na reálných zoologických preparátech (kapalinové válce, případně preparáty zalité do pryskyřice) a na odpovídajících 3D výukových modelech, zhotovených z plastu, případně z dalších modelovacích hmot. Výzkum navazuje na diplomovou práci zkoumající stejné preference u studentů vyššího stupně gymnázií (Šibravová, 2016). Hlavním cílem je tedy rozšířit tuto problematiku i na mladší žáky a vzájemně porovnat výsledky obou věkových skupin. Snažil jsem se zjistit, zda a jak se mění preference v průběhu věku žáků a je-li tedy potřeba i přizpůsobovat výběr učebních pomůcek pro danou věkovou skupinu žáků. Nejprve proběhl pilotní výzkum na jedné třídě nižšího stupně gymnázia. Poté jsem oslovil šesté a sedmé třídy na základní škole či odpovídající třídy nižšího stupně gymnázia v Praze. Celkový počet respondentů byl téměř 200 žáků. Dále následovalo statistické zpracování a vyhodnocování dat. Výsledky ukázaly, že u žáků základních škol a nižšího stupně gymnázia jsou lépe hodnoceny 3D výukové modely než odpovídající reálné zoologické preparáty. Tedy přesně naopak, než je tomu u studentů vyššího stupně gymnázia. Tento výsledek se potvrdil i v případě rozdělení modelů a preparátů na anatomické a celkové. Vliv pohlaví na preference pomůcek nebyl prokázán. Pouze u dívek se průkazně potvrdila korelace mezi jejich preferencemi a jejich citlivostí na potencionálně fobické podněty a zájmem o živočišné objekty. Celkově se ukázalo, že žáci základních škol jsou citlivější k potencionálně fobickým podnětům a mají menší zájem o objekty živočišného původu. Klíčová slova: didaktika biologie; základní škola; nižší stupeň gymnázia; zoologie; atraktivita; preparát; výuková pomůcka; model
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this thesis is to find out, with the help of a questionnaire survey and a preferential test, the preferences of pupils of lower secondary education for various types of teaching aids in biology. The preferential test was carried out on real zoological preparations (liquid cylinders, eventually embedded in resin) and on corresponding 3D educational models made of plastic or other modeling materials. The research is a follow-up to a diploma thesis examining the same preferences in upper secondary school students (Šibravová, 2016). The main objective is to extend this issue to younger pupils and to compare the results of both age groups. The goal is to find out whether and how the preferences change with the age of pupils and if it is necessary to adjust the choice of teaching aids in accordance to pupils‘ age. The first pilot research was carried out on one class of a grammar school. Then other classes of lower secondary education in Prague were tested. The total number of respondents was almost 200 pupils. This was followed by statistical processing and data evaluation. The results showed that 3D teaching models are better rated for lower secondary education than the corresponding real zoological preparations. This is the exact opposite to the results of upper secondary school students. This result was also confirmed in the case of the division of models and preparations into anatomical and overall. The effect of gender on preferences has not been demonstrated; only in the case of girls the correlation between preferences and sensitivity to potentially phobic stimuli and interest in objects of animal origin was conclusively confirmed. Overall, the research showed that primary school pupils are more sensitive to potentially phobic stimuli and have less interest in objects of animal origin. Key words: didactics of biology; lower secondary education; zoology; attractiveness; teaching aid; preparation; model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Moudrý 4.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Moudrý 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Moudrý 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Mourek, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vanda Janštová 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 152 kB