velikost textu

Regulace nástupu kvetení u dřevin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace nástupu kvetení u dřevin
Název v angličtině:
Regulation of floral initiation in woody perennials
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vladimír Čermák
Vedoucí:
RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vojtěch Čermák
Konzultant:
doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Id práce:
197591
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kvetení, vytrvalé rostliny, dřeviny, iniciace kvetení, indukce kvetení, endodormance, FT, TFL1, CETS, DAM
Klíčová slova v angličtině:
Flowering, perennial plants, woody plants, floral initiation, floral induction, endodormancy, FT, TFL1, CETS, DAM
Abstrakt:
Abstrakt: Nástup kvetení je pro dřeviny mírného pásu velice důležitý proces a jeho špatné načasování může způsobit poškození květů a ztrátu úrody. I když je tento proces dobře popsán u jednoletých bylin, jako je například Arabidopsis thaliana, u dřevin stále mnoho otázek zůstává nezodpovězených. Tato práce sumarizuje poznatky o mechanismech nástupu kvetení u dřevin, a to ve srovnání s poznatky dosaženými u modelových rostlin, zejména Arabidopsis thaliana, včetně faktorů zapojených v regulaci procesu kvetení. Konkrétně jsou to FT-like geny a TFL1- like geny, které hrají důležitou roli při regulaci indukce kvetení, a jsou proto podrobně diskutovány. U dřevin mírného pásu následuje po indukci kvetení, ještě před rozkvětem, období dormance. Periodická regulace tohoto stavu je řízena endogenně a krom jiných faktorů je ovlivněna expresí genů DAM. Genetické mechanismy regulující ukončení endodormance u dřevin jsou nápadně podobné vernalizaci u bylin. Hlubší pochopení procesů jako je indukce kvetení a ukončení endodormance nám může pomoci při vývoji kultivarů s modifikovanou dobou kvetení.
Abstract v angličtině:
Abstract: Floral initiation is an important process for temperate woody perennials that affects the subsequent development of the flower. Although this process is well known in annual plants such as Arabidopsis thaliana, not much research has been done in woody plants. This review summarizes the knowledge about mechanisms of flowering induction in woody perennials, compared to the findings in model plants, especially A. thaliana, including factors involved in the regulation of the flowering process. In particular, FT-like genes and TFL1-like genes, which play an important role in the regulation of flowering induction, are discussed in detail. In temperate woody plants the dormancy period follows the floral induction before the floral development. Periodic regulation of this stage is controlled endogenously and, in addition to other factors, it is affected by expression of DAM genes. The genetic mechanisms regulating endodormancy release in woody perennials are similar to vernalization in herbs. Better understanding of processes such as the floral induction and endodormancy release can help us to develop cultivars with a modified flowering time.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vladimír Čermák 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Vladimír Čermák 508 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vladimír Čermák 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vladimír Čermák 252 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Mašková, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Čermák 369 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 153 kB