velikost textu

Involvment of PDA3 in oxidative stress response

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Involvment of PDA3 in oxidative stress response
Název v češtině:
Role PDA3 v reakci na oxidativní stres
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Ženklová
Vedoucí:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.
Id práce:
197575
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
oxidative stress, protein expression, western blot, RT-PCR.
Klíčová slova v angličtině:
oxidative stress, protein expression, western blot, RT-PCR.
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lucie Ženklová Školitelé: Prof. Fabio Altieri Ph.D. a PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název diplomové práce: Involvement of PDIA3 in oxidative stress response PDIA3 je členem rodiny protein disulfid isomeráz (PDI) a jedná se o protein, uplatňující se při odpovědi organismu na stres. Dále je zapojen do různých buněčných signálních drah a má v buňce nejrůznější funkce. Jeho nejznámější role je v endoplazmatickém retikulu, kde plní funkci hlavně při skládání a kontrole kvality glykoproteinů. Nicméně jeho existence byla popsána také v mnoha jiných buněčných kompartmentech, například v jádře, mitochondriích, na buněčném povrchu nebo v cytosolu, kde zasahuje do nejrůznějších procesů (fúze spermie s vajíčkem, negenomická odpověď na vitamín D3, příjem vápníku buňkou,transkripční faktor v jádře atd.). Zatímco v některých případech musí být mechanismus jeho působení potvrzen dalšími studiemi, četná pozorování potvrzují jeho účast v přenosu různých signálů z buněčného povrchu (např. kooperce se STAT proteiny) a v regulačních procesech v jádře. V nedávných studiích byla také potvrzena jeho zvýšená exprese při různých patologických procesech. Cílem naší práce bylo zjistit, jaká je úloha PDIA3 proteinu při vystavení buňky stresu, a to v buněčných liniích MDA-MB 468 a MCF-7. Obě linie jsme po vypočítání optimální koncentrace vzhledem k mortalitě, vystavily oxidačnímu stresu v podobě tert-butyl hydroperoxidu (tBOOH) a poté sledovali pomoci metody Western blot expresi PDIA3 proteinu v časových intervalech 3, 6 a 24 hodin spolu s kontrolním vzorkem. V dalším experimentu jsme buňky před vystavením stresu ošetřili 17ß-estradiolem, protože se předpokládá, že rozdílné hladiny exprese proteinu v obou buněčných liniích po vystavení stresu souvisí právě s tím, zda jsou buňky 17β-estradiol receptor (ERec) pozitivní nebo negativní (MDA-MB 468 jsou ERec negativní, MCF-7 jsou ERec pozitivní). Naše studie tedy rozšiřuje poznatky o proteinu PDIA3 a osvětluje procesy při stresové odpovědi v buněčných liniích MDA-MB 468 a MCF-7. Zatímco exprese proteinu u buněčné linie MCF-7 se po vystavení tBOOH se téměř neliší, u MDA-MB 468 dochází k významným změnám. Rozdíl lze pozorovat také po předchozím ošetření buněk 17 β-estradiolem.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucie Ženklová Supervisors: Prof. Fabio Altieri and PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of diploma thesis: Involvement of PDIA3 in oxidative stress response PDIA3 is a member of the protein disulfide isomerase family (PDI) and it is a stress- responsive protein. It is also involved in various cellular signalling pathways and has various functions in the cell. The best-known location is in the endoplasmic reticulum where it plays a major role mainly in the proper folding and quality control of glycoproteins, and participation in the assembly of the major histocompatibility complex class I. However, its existence has also been described in many other cell compartments, such as nucleus, mitochondria, cell surface or cytosol, where it interferes in various processes. While in some instances these roles need to be confirmed by further studies, a lot of observations confirmed its involvement in the signal transduction (for example releated with STAT protein) from the cell surface and the regulatory processes in the nucleus. Recent studies have also confirmed its increased expression in various pathological states. The aim of our work was to find out what is its role in the exposure of the MDA-MB 468 and MCF-7 cell lines to stress. After calculating the optimal concentration, these cells were exposed to stress in the form of tert-butyl hydroperoxide and we observed the expression of PDIA3 protein after 3, 6 and 24 hour intervals along with the control sample. In the next experiment cells were pre-treated with 17β-estradiol before stress exposure as it is assumed that different levels of protein expression in both cell lines after exposure to stress depend on whether the cells are 17β-estradiol receptor positive or negative (MDA-MB 468 are ERec negative and MCF-7 are ERec positive). Our study therefore extends the knowledge of PDIA3, illuminating the stress response processes in the MDA-MB 468 and MCF-7 cell lines. While the expression of the protein in the MCF-7 cell line is almost unchanged after treatment with tBOOH, the MDA-MB 468 changes significantly. The difference can also be observed after the pre-treatment of cells by 17β-estradiol.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Ženklová 919 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Ženklová 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Ženklová 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB