velikost textu

Aspirační úroveň a psychomotorické tempo u hráčů squashe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspirační úroveň a psychomotorické tempo u hráčů squashe
Název v angličtině:
Level of Aspiration and psychomotor tempo of squash players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Kumstová
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Oponent:
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Id práce:
197567
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Testování osobnosti, diagnostika rychlosti, squash, ČR
Klíčová slova v angličtině:
personality tests, diagnostics of speed, squash, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Název: Aspirační úroveň a psychomotorické tempo u hráčů squashe Cíle: Cílem práce je zjištění rozdílů mezi závodními a výkonnostními hráči v oblasti aspirací, psychomotorického tempa a odolnosti vůči zátěži. Dále ověření hypotéz, že závodní hráči mají vyšší úroveň všech zmíněných kategorií než hráči výkonnostní. Metody: V práci je využit kvantitativní dotazník TATSO (2017), který je doplněn o kvalitativním interview s trenéry závodních hráčů squashe. Data jsou vyhodnocena statistickými funkcemi programu Microsoft Excel a ověřena pomocí f-testu a T-testu na 5% i 1% hladině významnosti. Výsledky: V práci byli zjištěny statisticky významné rozdíly mezi závodními a výkonnostními hráči v psychomotorickém tempu i aspiracích, přičemž závodní hráči vykazovali výrazně vyšší hodnoty, výsledky této skupiny se ukázaly nadprůměrné i v porovnání s dosavadními normami testu. Při testování odolnosti vůči zátěži byly výsledky obou skupin nadprůměrné, nebyl však prokázán významný rozdíl mezi zvolenými testovacími soubory. Klíčová slova: Test osobnosti, diagnostika rychlosti, squash, ČR, psychologická příprava sportovců
Abstract v angličtině:
Abstract Name: Level of Aspiration and psychomotor speed of squash players Aims: The aim of this thesis is to find out the differences between professional and performance squash players in the area of aspirations, psychomotor speed and resistance to stress. Further, to verify the hypothesis that professional players have a higher level of all these categories than performance players Methods: The thesis uses the quantitative questionnaire TATSO (2017), which is supplemented with a qualitative interview with trainers of squash professional players. Data are evaluated by statistical functions of Microsoft Excel and verified by f-test and T-test at 5% and 1% level of significance. Results: Research reveal statistically significant differences between professional and performance players at psychomotor speed and aspirations, while professional players showed significantly higher values, the results of this group proved above average even compared to the current test standards. The results of both groups were above average when tested for resistance to stress, but there was no significant difference between the selected test groups. Key words: Personality test, speed diagnostics, squash, Czech Republic, psychological training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Kumstová 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Kumstová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Kumstová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Janák, CSc. 608 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Vladimír Janák, CSc. 152 kB