velikost textu

Ionizující záření a jeho vliv na kvalitu životního prostředí člověka: Radon jako rizikový faktor pro lidské zdraví v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ionizující záření a jeho vliv na kvalitu životního prostředí člověka: Radon jako rizikový faktor pro lidské zdraví v ČR
Název v angličtině:
Ionizing radiation and its influence on quality of human environment: Radon as a risk factor for health in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vladimír Suchánek
Vedoucí:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Helena Kazmarová, CSc.
Id práce:
197564
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Epidemiologie (N5135)
Obor studia:
Sociální epidemiologie (NSOCEP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
radon, radonové riziko, karcinom plic, životní prostředí člověka, zdraví, ionizující záření.
Klíčová slova v angličtině:
radon, radon risk, lung cancer, human environment, health, ionizing radiation.
Abstrakt:
ABSTRAKT Úvod: Znečišťování životního prostředí je zásadním problémem člověka od poloviny 19. století. Tato situace se zlepšuje až v druhé polovině 20. století, kdy si člověk začíná uvědomovat důsledky industrializace. Do popředí se tak dostává problematika znečištění ovzduší a např. i negativní účinky ionizujícího záření, případně únik radonu z geologického podloží a jeho vliv na vznik nejrůznější onemocnění, kterým může být například karcinom plic. Cíle: Cílem práce je zjistit, zda existuje asociace mezi zvýšenou koncentrací radonu v budovách a některými zdravotními ukazateli (incidencí a standardizovanou mírou úmrtnosti). Pomocí statistické analýzy bylo zkoumáno, zda je mezi proměnnými statisticky signifikantní vztah a zda lze tyto proměnné spolu korelovat. Dílčími cíli práce bylo také vnést kvalitativní pohled v podobě expertního rozhovoru a vizualizovat získaná data do map. Metodika: Zdrojovými datovými soubory byly demografické ročenky Českého statistického úřadu, databáze o incidenci karcinomu plic z Národního zdravotnického informačního systému a naměřené hodnoty objemové aktivity radonu (OAR) poskytnuté Státním úřadem radiační ochrany. Data byla zpracována základní statistickou analýzou (výpočet některých parametrů) a použita pro tvorbu map v programu ArcGIS a výpočet korelační analýzy v programu SPSS. Rozhovor byl zpracován formou dotazování, kdy bylo položeno expertovi 16 otázek týkajících se problematiky radonu a karcinomu plic. Výsledky: Mapová vizualizace dat ukázala prostorovou diferenciaci objemové aktivity radonu i indexu míry úmrtnosti na karcinom plic. Korelační analýza bohužel neukázala bližší závislost mezi objemovou aktivitou radonu a incidencí nebo mírou úmrtnosti na karcinom plic. Naopak se projevila mírná negativní asociace, ovšem bez statisticky signifikantního vztahu. Výsledky byly pro obě pohlaví podobné. Expertní rozhovor s Dr. Drábovou potvrdil problematické hodnocení vlivu radonu na vznik karcinomu plic. Kouření je zásadním faktorem pro jeho vznik. Závěr: Podařilo se odpovědět na otázky, které byly vytyčeny na začátku práce. Mezi objemovou aktivitou radonu a incidenci nebo standardizovanou mírou úmrtnosti na karcinom plic nebyla nalezena přímá asociace. I přes tyto výsledky jsou účinky radonu na karcinom plic prokázány v jiných studiích. Nicméně, základní prevencí se proti radonu a jeho vlivu na zdraví lze efektivně bránit. Případná další studie by musela být očištěna o vliv kouření. Klíčová slova: radon, radonové riziko, karcinom plic, životní prostředí člověka, zdraví, ionizující záření.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introduction: Environmental pollution is a major human problem since the mid-19th century. This situation is improving in the second half of the 20th century when human recognizes the consequences of industrialization. The issue of air pollution and for example, the negative effects of ionizing radiation, or the release of radon from the geological subsoil and its influence on the diseases as lung carcinoma, all these issues get more important. Purposes: The aim of the work is to find out whether there is an association between elevated radon concentration in buildings and some health indicators (incidence and standardized mortality rate). Using statistical analysis, it is examined if there is a statistically significant relationship among the variables and if these variables should be correlated together. The partial aims of the thesis are also to bring a qualitative view in the form of a professional interview and to visualize the acquired data into maps. Methods: The sources of data were the demographic yearbooks of the Czech Statistical Office, the database on the incidence of lung carcinoma from the National Health Information System and the measured values of the volume activity of radon (OAR) provided by the State Office for Radiation Protection. The data was processed by basic statistical analysis (calculation of some parameters) and used for creating maps in ArcGIS and calculating of correlation analysis in SPSS. The interview was processed in the form of questioning, where 16 questions were addressed to the expert on radon and lung carcinoma. Results: Map visualization of the data showed spatial differentiation of volume activity of radon and mortality index. Unfortunately, the correlation analysis did not show a closer relation between volume activity of radon and the incidence or mortality rate of lung cancer. On the contrary, a slight negative association occurred, but without a statistically significant relation. The results were similar for both sexes. Professional interview with Dr. Drábová confirmed the problematic evaluation of the influence of radon on the development of lung carcinoma. Smoking is a major factor for its inception. Conclusion: All the questions that were set at the beginning of the work were answered. There was not found any direct association between volume activity of radon and incidence or standardized mortality rate. Despite these results, the effects of radon on lung cancer are demonstrated in other studies. However, by basic prevention it is possible to effectively defend against radon and its impact on health. Possible next studies would have to be adjusted for the effects of smoking. Keywords: radon, radon risk, lung cancer, human environment, health, ionizing radiation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimír Suchánek 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladimír Suchánek 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladimír Suchánek 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Spilková, Ph.D. 499 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Helena Kazmarová, CSc. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 152 kB